Zahraniční zajímavosti


Jenom angličtina nestačí


Britské děti mají velké nedostatky v jazykových dovednostech. Podle údajů Evropské komise plných 62 % britské populace hovoří pouze anglicky. Z hlediska znalostí cizích jazyků jsou pak na tom britské děti ve srovnání s dětmi v rámci Evropy jednoznačně nejhůře. Od roku 2004, kdy cizí jazyky přestaly být povinným školním předmětem, se jazykové znalosti britských žáků a studentů trvale zhoršují. Tento úpadek se logicky promítá až do univerzitního vzdělávání – 40 % kateder nabízejících jazykové vysokoškolské vzdělání bylo v posledních 20 letech pro nezájem zrušeno. Autor příspěvku apeluje na britskou vládu, aby opět zařadila cizí jazyk do povinného kurikula, a to alespoň na středních školách.


Zdroj: The Conversation UK


Vážit si svých učitelů a zvyšovat jejich prestiž


Jak tomu mohou napomoci komunity? V budoucnu bude hrát klíčovou roli při vzdělávání příštích generací žáků a studentů zvyšující se uznání role učitele. Jejich úspěšnost bude nezbytně vyžadovat užší propojení s rodiči a místními komunitami a vytváření povědomí o sociální zodpovědnosti. Zpráva OECD osvětluje, jak různé vzdělávací systémy reagují na nově vyvstalé nároky na učitele a jak je v tom podporují. Hlavní rolí všech vzdělávacích systémů je vytváření podmínek, které budou podněcovat a umožňovat inovativní snahy. Učitelům se musí dostat nových pedagogických dovedností. Značná pozornost má být při přípravě pedagogů věnována tomu, jak vytvářet u žáků pocit duševní svobody.


Zdroj: OECD


Jak pomoci dětem s autismem při jejich začlenění mezi spolužáky


Rebecca Wood z Univerzity Birmingham se zamýšlí nad tím, jak zmírnit celkovou izolovanost, kterou autistické děti trpí kvůli nedostatku sociálních dovedností. Ty se škola snaží postiženým dodat formou doučování prostřednictvím působení speciálních pedagogů. Tento postup ovšem představuje další vyčlenění dítěte ze zbytku třídy a stává se tak kontraproduktivním. Autorka dospěla k závěru, že má-li autistické dítě možnost zabývat se něčím, co ho zajímá, pomoc asistenta nepotřebuje. Tím, že asistent v dané chvíli ustupuje do pozadí, se dítě snadněji – alespoň na chvíli – začlení mezi ostatní. Studie upozorňuje i na případy, kdy autistické dítě může být ve třídě vzorem pro ostatní, například tím, že při výuce nevyrušuje hovorem s kamarády, ale soustředěně sleduje výuku.


Zdroj: Univerzita Birmingham


-red-