Soutěž pro mateřské školy

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu OMEP vyhlašuje pro rok 2019 projektovou soutěž Děti cizinci v mateřské škole. Cílem soutěže je podpořit proces začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (děti cizinci) do běžného kolektivu mateřské školy za pomoci vytvoření a šíření příkladů dobré praxe. Projektové soutěže se může zúčastnit tým mateřské školy nebo individuálně pedagog mateřské školy. Přihlásit se mohou také studenti vysokých škol studující obory k získání kvalifikace učitele mateřské školy.

Základem projektu je písemný záznam uskutečněné výukové aktivity, v němž je popsán výukový cíl, činnosti s dětmi, pro jakou věkovou skupinu byl určen, počet zúčastněných dětí a dospělých, použité metody a pomůcky, využití didaktických materiálů, doba realizace aktivity, popis prostředí (interiér, exteriér) a jaký byl výstup z této aktivity. Popsanou aktivitu a její průběh je vhodné doložit fotodokumentací či videozáznamem respektujícím GDPR a zhodnocením z pohledu učitelky, případně dětí a rodičů. Vhodný je také komentář k možnostem dalšího využití v jiných mateřských školách.

Uzávěrka soutěže je 30. září 2019. Příspěvky zasílejte na adresu: Český výbor OMEP, Římská 1255/27

120 00 Praha – Vinohrady, nebo elektronicky: rimska@ctyrlistek.biz. Více informací a úplné propozice soutěže zde: https://www.omep.cz/nove-projekty.

-red-