Vzděláním k zodpovědné psychedelické péči

Zkušenosti s látkami jako LSD, lysohlávky, ayahuasca, MDMA nebo ketamin má v Česku každý desátý člověk. Psychedelika zažívají renesanci, a proto je nezbytné, aby odborníci i veřejnost měli k dispozici kvalitní informace. Vzdělávání je klíčem k tomu, aby psychedelická zkušenost byla pozitivní a léčivá, nikoli zraňující či traumatizující.

Legální možnosti užití psychedelik v rámci terapie a výzkumu se u nás postupně rozvíjejí, stejně jako nabídka rozmanitých technik k navození rozšířených stavů vědomí bez užití psychedelik. Psychedelická terapie představuje velmi slibný směr v rámci péče o duševní zdraví. Psychedelika mají nesporné potenciální přínosy, avšak nesou s sebou i určitá rizika, která se ve významné míře liší od rizik u jiných psychoaktivních látek. Jaké bude mít zkušenost následky, závisí do velké míry na informovanosti a poskytnuté péči. Potřeba kvalifikovaných odborníků tak stoupá. Přesto měli dosud pomáhající odborníci jen velmi omezené možnosti, jak se naučit s psychedelickou zkušeností pracovat a efektivně v této oblasti pomáhat. To se však mění.

Podle Národního psychedelického výzkumu (NPV) až sedmdesát devět procent pracovníků pomáhajících služeb uvedlo, že by ocenili školení zaměřená na téma psychedelických látek. „Myslím, že by bylo dobré, kdyby lidé obecně měli možnost se poradit s odborníky, kteří mají vlastní zkušenost, o tom, jaká rizika jsou při užívání psychedelik a jak taková rizika snížit,“ zmiňuje svůj názor jeden z respondentů.

Mnoho pracovníků v pomáhajících službách však často nemá dostatečnou odbornou podporu při práci s klienty, kteří mají psychedelickou zkušenost nebo se třeba teprve chystají ji podstoupit. V České republice bylo dosud možné setkat se spíše s ojedinělými semináři, přednáškami či diskusemi nebo výcviky různé kvality zaměřenými zejména na jiné techniky navozování psychedelických účinků, jako je maitri nebo holotropní dýchání. V doporučeních pro politiku a systém služeb v oblasti psychoaktivních látek v závěru výzkumné zprávy NPV, realizovaného v Národním ústavu duševního zdraví a podpořeného Technologickou agenturou České republiky, proto zaznělo, že rozvoj a nabídka specializovaného akreditované vzdělávání je zásadní pro rozvoj a zkvalitňování služeb pro lidi užívající psychedelika nebo s úmyslem je užít. Na tuto potřebu zareagovala Beyond Psychedelics, dnes vůdčí organizace na poli vzdělávání v tomto tématu. Založila institut zabývající se psychedelickými stavy vědomí – Psychedelickou akademii. Odstartovala tím možnosti rozšiřování kvalifikace a kompetencí, které se dozajista časem objeví i v nabídce dalších organizací.


Potřeba profesionálů stoupá

Některé možnosti užití psychedelik v rámci terapie jsou legálně dostupné již dnes, například off-label podání ketaminu nebo léčebné konopí. Přestože jde o metody legální, ani poskytovatelé péče se v tomto typu práce mnohdy nevzdělávají, nebo jen velmi omezeně či nesystematicky, což může vést k výkyvům kvality poskytované péče nebo ke skutečnosti, že řada odborníků tyto metody raději nevyužívá. Legální podávání dalších psychedelických látek lze očekávat možná již v blízké budoucnosti, přičemž bude o to důležitější mít dostatek odborníků, kteří jsou na poskytování tohoto nového typu péče dobře připraveni.

Kromě prostředí, v nichž lze získat legálně aplikovanou látku, existuje řada situací, kde je možné se setkat s lidmi pod vlivem látek s psychedelickým účinkem nebo s proběhlou zkušeností, a to i přesto, že jde o látky legislativou přísně regulované – například v poradenství a psychoterapii, v krizové intervenci, psychiatrických léčebnách, záchytných a záchranných službách, adiktologických službách, při práci na festivalech, ale i ve školství, v oblasti práva, v náboženských institucích a mnoha dalších. 

Kromě toho již existují, postupně se rozvíjejí a vznikají další nové služby v oblasti psychedelické péče postavené na principech harm reduction a ochrany a podpory veřejného zdraví včetně psychedelické integrace a poradenství či psychedelické harm reduction na hudebních akcích, které dnes nabízí projekt Psycare v rámci České psychedelické společnosti.

Placená zóna

Rita Kočárová

je psycholožka, psychoterapeutka, výzkumnice, lektorka a inovátorka v oblasti psychedelické péče, vzdělávání a výzkumu. Zakladatelka Beyond Psychedelics a CEO BEYOND Production. Psychedeliky se odborně zabývá přes deset let.