Dát zkušenosti smysl v bezpečném prostoru

Při užívání psychedelik, jejichž legalizace je až na výjimky v Česku zatím v plenkách, lidé často zakoušejí intenzivní stavy s velkým terapeutickým potenciálem i náročné prožitky. Je důležité, aby tyto zkušenosti byly správně začleněny do každodenního života. Bezpečné prostředí pro podporu takového léčebného procesu a redukci negativních dopadů nabízejí Skupiny psychedelické integrace.

V oblasti duševního zdraví se v posledních letech věnuje stále více pozornosti možnému potenciálu psychedelických látek, a to jak ze strany odborníků, tak ze strany široké veřejnosti. Zvýšený zájem o tyto látky se promítá také do mediálního prostoru, k čemuž přispěla například kniha Michaela Pollana a následně netflixová série Jak se mění vědomí, ale také různorodé zkušenosti uživatelů, jak z terapeutického, tak z neregulovaného settingu. Vzhledem k širokému pokrytí možného využití těchto látek jsou motivace pro užívání různé, včetně seberozvoje, duchovního růstu, samoléčby psychických problémů nebo rekreace. I když v České republice začínají vznikat první možnosti legální psychedeliky asistované terapie, lidé toužící po psychedelickém zážitku často volí jiné cesty, včetně užívání těchto látek v zahraničí či samostatně. Po takových zkušenostech se může objevit potřeba psychologické podpory s cílem tento zážitek zpracovat (integrovat), kdy právě vhodná podpora může hrát klíčovou roli v tom, jaký dopad bude zkušenost mít. Za tímto účelem se v Česku a na Slovensku rozrůstá síť podpůrných Skupin psychedelické integrace pod hlavičkou Beyond Psychedelics a Diabasis. 


Integrace 

Integraci můžeme vnímat jako umístění psychedelického zážitku do každodenního života. Při procesu integrace se snažíme porozumět tomu, co se odehrálo během samotné psychedelické zkušenosti a jaké vhledy a poznatky můžeme z této zkušenosti vyvodit. Pokud dostatečný prostor pro integrační práci po psychedelické zkušenosti poskytnut není, může to vést k tomu, že se pozitivní potenciál této zkušenosti neprojeví a zkušenost zůstane na úrovni zajímavého zážitku bez dalšího přesahu. Můžou se však objevit i nepříznivé důsledky včetně různých duševních obtíží. 

Integrace zážitku může být obzvlášť důležitá po náročné psychedelické zkušenosti, během níž se objevily nepříjemné pocity, jako je strach, panika, úzkost nebo zmatenost. Někdy bývá taková zkušenost označována jako bad trip – podle některých odborníků právě třeba v případě, kdy nedojde k dobré integraci této zkušenosti. K takovým stavům mohou přispět různé faktory, včetně nedostatečné přípravy na zkušenost, nevhodného prostředí pro její podstoupení, výskytu traumatických vzpomínek během zkušenosti nebo již existujících duševních problémů. Je důležité poznamenat, že v terapeutickém kontextu bývá náročná psychedelická zkušenost vnímána naopak jako faktor přispívající k rozvoji léčebného procesu. Nicméně pokud člověk podstupuje tuto zkušenost mimo bezpečné a podpůrné prostředí, může se stát obtížně zvladatelnou. Následkem může být rozvoj či zesílení řady psychických obtíží, včetně depersonalizace či derealizace, úzkosti nebo paniky. Jako problematické mohou být vnímány i takzvané flashbacky, tedy znovuzakoušení některých aspektů psychedelického zážitku po uplynutí účinku látky.

Řada odborníků se shoduje, že proces sdílení vlastní psychedelické zkušenosti a její zpracování v prostředí, které k ní přistupuje s přijetím a podporou, může být právě onou zvládací strategií, která člověku umožní dát těmto zážitkům smysl a začlenit je do svého životního příběhu. Psychedelická integrace probíhá buď v individuální péči, či ve skupinovém kontextu. „Individuální integrace s terapeutem umožňuje jít více do hloubky se znalostí kontextu příběhu člověka, skupinová práce využívá dynamiku mezilidské interakce a otevírá nový pohled na vnitřní procesy, protože každý člen kruhu může nést aspekt naší vlastní zkušenosti. Záměr otevřít Skupiny psychedelické integrace tak vycházel nejen z potřeby zdůraznit důležitost zpracování vnitřní zkušenosti a jejího zasazení z rozšířených stavů vědomí do života, ale právě i ze snahy využít sílu sdílení a možnost dokončit, co zůstalo nezpracované, případně se inspirovat zkušeností ostatních,“ říká jeden z iniciátorů vzniku Skupin psychedelické integrace, terapeut Michal Petr.


Nabídka služeb v oblasti psychedelické péče specificky určené lidem, kteří prožili psychedelickou zkušenost, je v současné době v České republice velmi omezená. Projekt Skupin psychedelické integrace tak představuje významný krok směrem k rozvoji péče v oblasti psychedelické zkušenosti, který na tento nedostatek reaguje. Termíny konání skupin a další informace lze nalézt na stránkách https://beyondpsychedelics.cz/vzdelavani/skupiny-psychedelicke-integrace/.


Komunita pro nevšední zážitky

Organizace Beyond Psychedelics a Diabasis založily Skupiny psychedelické integrace (SKUPIN) se záměrem poskytnout podporu nejen ze strany odborníků, ale i lidí, kteří prošli podobnou zkušeností. Tato služba začala být v České republice poprvé nabízena již v roce 2019 dvojicí terapeutů-zakladatelů projektu Ritou Kočárovou a již zmíněným Michalem Petrem, kteří se potkali se stejnou vizí a spojili své síly. V současnosti je to zejména odborná podpora novým facilitátorům. Do konce září 2023 proběhlo v Brně – do konce listopadu nabízené bezplatně díky podpoře Magistrátu města Brna –, Praze, Bratislavě a v online prostoru dvacet sedm skupinových setkání, které navštívilo více než sto šedesát účastníků. V současnosti je na základě dosavadních zkušeností vytvářena metodika pro vedení skupin, která bude veřejně dostupná.

Účastníci se mohou inspirovat příběhy jiných lidí, získat podporu či nacházet řešení pro vlastní výzvy, a to v prostředí, které vždy vedou dva speciálně vyškolení facilitátoři, přičemž jeden z nich je kvůli zachování bezpečí a kvality poskytované péče odborníkem na duševní zdraví s adekvátní terapeutickou praxí.

Skupiny jsou otevřené komukoli s prožitou zkušeností s psychedelickou látkou, ať už pozitivní, či negativní. Nezáleží na tom, jestli účastník sdílí čerstvě nabytý vhled do svých osobnostních charakteristik, povznášející zážitek splynutí s Vesmírem či zúzkostňující stavy; účastníci mohou přinést cokoli, co s jejich psychedelickými zkušenostmi souvisí. Při sdílení negativních a náročných situací mohou dostat podporu a třeba zjistit, že s podobnou zkušeností se po užití těchto látek už setkalo více účastníků, což mnohdy přináší úlevu. Sdílení pozitivních aspektů pak může být pro účastníka, ale i celou skupinu přínosné. Někdy se může stát, že pozitivní zkušenost jen proběhne, ale bez následné integrace nemusí mít, kromě pár momentů v rámci akutní fáze účinku látky, žádný další otisk v reálném životě. Následná práce s pozitivním či nadnášejícím zážitkem však může pomoct takovýto zážitek zasadit ve zdravé formě do běžného života a maximalizovat tak jeho pozitivní dopad. „Věřím v transformační sílu rozšířených stavů vědomí, ať už jsou vyvolány substancemi, nebo nelátkovými technikami. V Diabasis jsme přesvědčeni o tom, že každá takováto dobře integrovaná zkušenost má obrovský potenciál ovlivnit pozitivně život každého člověka. Věřím, že čím více bude na světě lidí s dobře integrovanými zážitky tohoto typu, tím lepším místem se svět stane pro všechny bytosti,“ doplňuje Margareta Johnová, ředitelka Diabasis a terapeutka a facilitátorka SKUPIN v Praze.

V neposlední řadě skupiny napomáhají budování podpůrné komunity. Spojují lidi s podobným tématem a zájmem, kteří chtějí s proběhlou zkušeností s psychedeliky dále pracovat.

Placená zóna

Katarína Klobušníková a Kristýna Brožová

Katarína Klobušníková

je psycholožka. Aktuálně působí v Beyond Psychedelics, kde se věnuje především Skupinám psychedelické integrace a vzdělávání. 


Kristýna Brožová

je psycholožka, v Beyond Psychedelics působí od roku 2022 zejména jako koordinátorka brněnských Skupin psychedelické integrace.