I otázkou ovlivňujeme chování druhých

Zeptáme-li se někoho, zda má v úmyslu užít nelegální drogu, zvyšujeme tím současně pravděpodobnost, že takovou drogu v nejbližší době užije. K takovému závěru došli vědci pod vedením Patti Williamse ve své studii, která bylapublikována v časopise Social Influence.Autoři provedli výzkum na souboru 167 studentů. Jedné části z nich se zeptali, zda má v úmyslu užít nějakou drogu, druhé části, zda má v úmyslu cvičit. Po dvou měsících výzkumníci kontaktovali tyto studenty podruhé azjišťovali u nich reálnou konzumaci drog v uplynulém období dvou měsíců. Ti, kteří byli v první části výzkumu dotazováni na úmysl užít drogu, ji ve skutečnosti užili v průměru 2,8 krát; studenti dotázaní na úmysl cvičit užilidrogu v průměru jen 1,1 krát v období dvou měsíců. Pokud se při analýze výsledků nebrali v úvahu studenti, kteří nikdy v minulosti žádnou drogu neužili, zjištěné rozdíly byly ještě výraznější. U studentů dotázaných na drogy bylprůměrný počet užití drogy 10,3 za dva měsíce, u studentů dotázaných na cvičení pouze 4.Podrobná analýza výsledků pak ukázala, že dotaz týkající úmyslu užít drogu ve skutečnosti nevedl ke vzniku nových uživatelů drog. Dotazování způsobilo spíše jen zvýšení frekvence užívání drog u studentů, kteří měli jiždříve k drogám pozitivní postoj. Podobná souvislost byla zjištěna i u studentů, jichž se výzkumníci ptali na úmysl cvičit - v této skupině byla zjištěna vyšší četnost cvičení v období dvou měsíců v porovnání s druhou skupinou.Podle autorů studie je zřejmé, že prosté dotázání se vede k ovlivnění budoucího chování lidí. Ve světle tohoto zjištění se jeví jako problematické například nejrůznější průzkumy, které se provádějí u rizikových skupin vrámci protidrogové prevence.

Placená zóna

-red-foto SAMphoto.cz/© PurestockX