Jedna z nejtěžších oblastí výchovy dítěte je výchova citová a sociální. Pro dosažení úspěchu v životě dítěte je důležité rozvíjení jeho sociální citlivosti, vciťování, porozumění, přátelství, úcty, tolerance, získáváníschopnosti řešit mezilidské vztahy. Jak záměrně vytvářet a rozvíjet takové schopnosti a sociální dovednosti, které by dítě kultivovaly v jeho mravním vnímání, cítění a prožívání? Jaké poznatky a dovednosti může dítě vlivemsociálních kontaktů a aktivit získávat?Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přinesl pro značnou část předškolních pedagogů změnu v základním přístupu k dítěti, participační učení, změnu v orientaci vzdělávacích cílů, změnu ve stylu práce, změnuv přístupech, metodách. To, že se do základní orientace vzdělávání dostává jedinec, nás přímo vybízí k tomu, abychom záměrnému rozvíjení sociálních dovedností dítěte věnovali přiměřenou pozornost.Skoro v každé hře, v každé činnosti jsou obsaženy různé možnosti rozvoje dovednosti dítěte: dovednosti z oblasti smyslové a poznávací, pohybové, estetické, citové i sociální. Záleží jen na nás, na kterou dovednost,poznatek nebo prožitek chceme klást důraz, co chceme ve společných činnostech akcentovat. Zejména při společných činnostech získává dítě pozitivní vztah k sobě, k ostatním dětem. Vytvářejí se zde např. základy samostatnosti,sebekontroly, schopnost podřídit se i vést, vzdělávat se, vyjádřit vlastní názor, vlastní dojem. Rozvíjejí se komunikativní a interaktivní dovednosti, posilují se přijímané formy chování i vzájemných vztahů, dítě poznává, co jedobře, co špatně, co se smí a co nesmí.V aktivitách zaměřených na dítě se rozvíjí uvědomování si vlastní identity, získávání sebevědomí, sebepoznávání, sebepojetí i dovednost sebehodnocení např. v tématech: Kdo jsem, Jak vypadám, Co se mi líbí a co mám rád, Cobych dělal, kdyby..., Kouzelné zrcátko, Co bych si přál. V aktivitách zaměřených na rozvoj prosociálního chování se u dítěte rozvíjí zejména sociální citlivost, tolerance, respekt, porozumění, ochota, soucítění, dovednostspolupracovat, vzájemně si pomáhat, obhájit svůj i přijmout jiný názor, poznávat charakterové vlastnosti jiných jako např. v tématech: Já a můj kamarád, Kdo je můj kamarád, Na velitele, Proč je panenka smutná, Proč se maminkazlobí, Co se asi stalo...V sociálních hrách je přítomen jeden z nejdůležitějších prvků ve výchově - prožitek. Děti získávají přiměřené sebevědomí, schopnost naslouchat druhým, přiměřeným způsobem prosadit svůj názor, ale i schopnost ovládat svéemoce a potřeby. V působení na předškolní dítě hry a činnosti rozvíjející tyto dovednosti mají své místo. Není zde vítěze ani poraženého, vyhrávají všichni.Hrou děti získávají schopnost ovládat své emoce a potřeby.

Placená zóna

Alžběta Palatinová, MŠ Naskové, Praha 5MŠ