Vzdělávací program Začít spolu je jedním z alternativních pedagogických modelů. Jak z názvu vyplývá, prosazuje vzdělávání společně s rodiči, kteří jsou bráni jako rovnocenní partneři. Pokud máte potřebu podílet se alespoň částečně na výuce svých dětí a nechcete je vzdělávat doma, je pro vás program vhodnou alternativou.

Program Začít spolu, jenž je ve světě znám pod názvem Step by Step, vznikl v 90. letech 20. století v USA za podpory Sorosových nadací. V současnosti je rozšířen ve více než třiceti zemích světa. V České republice se program realizuje od roku 1994 v mateřských školách a následně od roku 1996 na prvním stupni základních škol. Školy program využívají buď v plné míře anebo implementují některé z jeho prvků. 


Centra aktivit

Z typických znaků programu je třeba vyzdvihnout individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny a školy, kreativitu, spolupráci, rozvoj komunikace a schopnosti řešit problémy i odborný rozvoj učitelů. K tomu jsou využívány různé didaktické formy, jako je projektové vyučování, tematická výuka, individuální a skupinová práce. Výukové metody vycházejí z činnostního učení. 

Ve třídách, které pracují podle Začít spolu, je nápadné rozdělení do tzv. center aktivit. Jde o koutky, jež jsou vybaveny dostatkem pomůcek k výuce určitého předmětu (encyklopedie, mikroskopy, váhy, odměrné válce aj.) a jež slouží k plnění zadaných úkolů. Centra mohou být různě velká, tvořená jednou lavicí, zásobníkem her či rozdělením na jednotlivá stanoviště, která jsou podle zaměření pojmenována – například centrum čtení a psaní, počítání, pokusy a objevy, ateliér.

Obsah učiva je stejný jako v běžných třídách. Zdůrazňována je ale jeho integrace na úrovni témat, tematických okruhů, vzdělávacích oborů. Co se liší, je průběh učebního procesu. Ten není pevně ukotven a je ovlivněn konkrétními podmínkami třídy, potřebami dětí, rozvrhem či probíraným tématem. Den v Začít spolu je rozdělen do několika částí.


Ranní kruh

Den ve třídě začíná společným přivítáním na koberci na tzv. ranním kruhu. Děti se zde společně naladí na práci. Seznámí se s tím, co je dnes čeká, co se budou učit. Součástí kruhu bývá i ranní dopis, v němž se děti seznamují s novým učivem nebo učivo opakují.


Společná práce

Po ranním kruhu následuje blok zaměřený na učivo českého jazyka, matematiky, přírodovědy, angličtiny apod. Jeho délka bývá kolem dvou vyučovacích hodin, ale může být delší či u malých dětí kratší. Učitelka učivo buď vysvětluje, nebo ho s dětmi procvičuje. Děti pracují samostatně, ve dvojicích, ve skupince či frontálně. Žáci plní úkoly s různou obtížností od základních po nadstandardní, kdy testují své znalosti. Následuje přestávka, kterou může a nemusí oznamovat školní zvonek.

Placená zóna

Radmila Dačevová