Efektivní učení ve škole

Mezinárodní akademie vzdělávání / UNESCOPortál, Praha 2005Sborník vytvořený Mezinárodní akademií vzdělávání (za spolupráce UNESCO) přináší některá shrnutí mezinárodních výzkumů témat z oblasti vzdělávání, jejichž platnost není vázána na určitý národní vzdělávací systém. Podobnépublikace jsou pro nás, zejména v současné situaci zavádění školských reforem a změn, cennými zdroji informací: Některé prosazované tendence mohou být zveřejněnými výsledky výzkumů podpořeny, jiné naopak odhaleny jako ničímnepodložená dojmologie.Publikace má sedm kapitol mapujících aspekty dvojjediného procesu vyučování/učení. Úvodní kapitola se týká obecných principů efektivní výuky a zaměřuje se na její ústřední složku - vyučovací činnost učitele. Další kapitolyse věnují konkrétním stránkám učení (Jak se děti učí; Motivace k učení; Tradiční školní učení a socioemoční učení). Čtenáře tohoto časopisu patrně nejvíce osloví poslední dvě kapitoly: Rodiče a učení a Předcházení problémůmchování: co funguje.Shrnutí každého výzkumného zjištění má tři části. Závěr je nejprve shrnut v jediné větě, jež je v podstatě esencí druhé části; ta přináší obsáhlejší komentář zjištěných skutečností. Konečně třetí část se týká možnýchzpůsobů aplikace těchto závěrů do vzdělávací praxe. Text uzavírá výběr doporučené literatury, ponejvíce ovšem v angličtině. Přehled relevantní české literatury lze nalézt na konci každé kapitoly.Velkou devizou sborníku je jeho stručnost a sdělnost - jednotlivá shrnutí nepřesahují rozsah dvou stránek, výzkumná zjištění jsou podávána srozumitelně, bez nadměrného užívání odborné terminologie, praktická doporučenímají převážně podobu konkrétních činností a aktivit. Za slabinu naopak pokládám nadbytečné opakování týchž myšlenek v části prezentace výzkumných zjištění a v části jejich aplikace a především úroveň překladu. Všechna anglickáslova byla korektně a odborně zcela přesně přeložena do češtiny (o to přesněji, že překladatel dr. Dvořák moderní českou pedagogickou terminologie namnoze spoluvytvářel) - text jako celek přesto zůstal v angličtině!Přes tuto drobnou výhradu publikaci Efektivní učení ve škole doporučuji všem, kterých se vzdělávání dětí jakkoli týká. Řeč validních výzkumných zjištění je totiž osvobodivě jednoznačná.

Placená zóna

Petr Kukal