Online archiv

Vydání: 7/2005

Perspektivní zaměstnání? V ČEZ!

Daniela Kramulová, 7/2005
O tom,"co z toho dítěte bude", rodiče většinou začnou přemýšlet dříve, než ve škole poprvé padne zmínka o volbě povolání. Na miskách vah leží schopnosti, zájmy i praktické uplatnění zvoleného oboru.

Efektivní učení ve škole

Petr Kukal, 7/2005
Mezinárodní akademie vzdělávání / UNESCOPortál, Praha 2005Sborník vytvořený Mezinárodní akademií vzdělávání (za spolupráce UNESCO) přináší některá shrnutí mezinárodních výzkumů témat z oblasti vzdělávání, jejichž platnost není vázána na určitý národní vzdělávací systém. Podobnépublikace jsou pro nás, zejména v současné situaci zavádění školských reforem a změn, cennými zdroji informací: Některé prosazované tendence mohou být zveřejněnými výsledky výzkumů podpořeny, jiné naopak odhaleny jako ničímnepodložená dojmologie.Publikace má sedm kapitol mapujících aspekty dvojjediného procesu vyučování/učení. Úvodní kapitola se týká obecných principů efektivní výuky a zaměřuje se na její ústřední složku - vyučovací činnost učitele. Další kapitolyse věnují konkrétním stránkám učení (Jak se děti učí; Motivace k učení; Tradiční školní učení a socioemoční učení). Čtenáře tohoto časopisu patrně nejvíce osloví poslední dvě kapitoly: Rodiče a učení a Předcházení problémůmchování: co funguje.Shrnutí každého výzkumného zjištění má tři části. Závěr je nejprve shrnut v jediné větě, jež je v podstatě esencí druhé části; ta přináší obsáhlejší komentář zjištěných skutečností. Konečně třetí část se týká možnýchzpůsobů aplikace těchto závěrů do vzdělávací praxe. Text uzavírá výběr doporučené literatury, ponejvíce ovšem v angličtině. Přehled relevantní české literatury lze nalézt na konci každé kapitoly.Velkou devizou sborníku je jeho stručnost a sdělnost - jednotlivá shrnutí nepřesahují rozsah dvou stránek, výzkumná zjištění jsou podávána srozumitelně, bez nadměrného užívání odborné terminologie, praktická doporučenímají převážně podobu konkrétních činností a aktivit. Za slabinu naopak pokládám nadbytečné opakování týchž myšlenek v části prezentace výzkumných zjištění a v části jejich aplikace a především úroveň překladu. Všechna anglickáslova byla korektně a odborně zcela přesně přeložena do češtiny (o to přesněji, že překladatel dr. Dvořák moderní českou pedagogickou terminologie namnoze spoluvytvářel) - text jako celek přesto zůstal v angličtině!Přes tuto drobnou výhradu publikaci Efektivní učení ve škole doporučuji všem, kterých se vzdělávání dětí jakkoli týká. Řeč validních výzkumných zjištění je totiž osvobodivě jednoznačná.

Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý

Dominik Dvořák, 7/2005
Vladimír DočkalNakladatelství Lidové noviny, Praha 2005Když píše populární knihu odborník, který se tématem celá desetiletí zabývá, má to výhodu, že o věci zná informace podstatné i jen zajímavé. Rizikem je, že bude v pokušení seznámit širší veřejnost především se svým pohledem navěc a se svými výsledky. To jsou ve stručnosti přednosti a nedostatky recenzované knihy.Vladimír Dočkal se dlouhodobě nadáním zabývá a do knihy zařadil kromě mnoha teoretických poznatků i řadu užitečných případů zdánlivě i skutečně talentovaných dětí, s nimiž pracoval. Na druhou stranu až příliš vyhraněněhájí názor o rozhodujícím významu prostředí pro nadání. Je pravda, že vhodnou mírou"nadání"je životní úspěšnost, a ta těsně souvisí s rodinným prostředím, v němž děti vyrůstají, ale rodiče a děti mají společné geny,jež mohou být společnou příčinou úspěšnosti dětí i kvality rodičovské péče. Když bez problémů připouštíme, že jedinci (či etnika) podávající mimořádné výkony v atletice mají odlišnou genetickou výbavu a v důsledku toho jinýbuněčný metabolismus, proč autor opakovaně napadá názor, že u dalších typů mimořádných výkonů by za tím také mohly být"jiné buňky"(navíc o příslušných neurologických nálezech sám referuje)? Víra ve výraznou roligenů se může stát i výzvou k pozitivní diskriminaci - dělat víc pro ty, kdo mají vrozeného nadání míň. Snaha nepustit na vlastní píseček neurobiologii se projevuje i autorovým návrhem nového významu slova"vloha", toje však běžně synonymem pro"gen".Informací je v knize celkově dost, od velmi obecných úvah po praktické zkušenosti a údaje o institucích věnujících se talentovaným, ale celkově působí kniha spíš akademicky. Předpokládejme však, že rodiče nadaných dětísami bývají nadaní - viz výše - a tak zvládnou náročnější text. Učitelé zde najdou spíš odkazy na další prameny než konkrétní rady (autor volá po tom, co už je v české reformě školství uzákoněno). Rozpaky nad konkrétní podobouknihou ale neznehodnocují význam dlouholeté organizační a poradenské práce autora ve prospěch mnoha dětí s nejrůznějším nadáním.

Práce s textem při návrhu prezentace v PowerPointu

ing. Hynek Sehnal, 7/2005
Při tvorbě prezentace je nejlepší si nejprve vytvořit osnovu obsahu pomocí Stručného průvodce, protože při práci vidíte všechny nadpisy a hlavní text na obrazovce. V rámci jednoho snímku můžete změnit uspořádání bodů, přesouvatjednotlivé snímky a upravovat nadpisy a text. Snímky nebo položky s odrážkami lze přeskupit výběrem ikony snímku nebo odrážky textu přetažením myší. Osnovu lze vytvořit pomocí Stručného průvodce nebo ji importovat z jinéaplikace, jako je například Microsoft Word. Nadpis snímku se zobrazí vedle jeho čísla a ikony. Text odsazený až do pěti úrovní se zobrazí pod každým nadpisem. Pokud vyberete text v podokně osnovy, budou na panelech nástrojůStandardní a Formát dostupná tlačítka pro práci s osnovou. Klepnutím na tlačítka Zvýšit úroveň nebo Snížit úroveň změníte úroveň odsazení odrážky. Formátování v osnově zapnete nebo vypnete klepnutím na tlačítko Zobrazitformátování. Klepnutím na tlačítko Rozbalit vše, zobrazíte text osnovy nebo nadpisy snímků. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Panely nástrojů a klepněte na položku Osnova. Ke změně úrovně odstavce a k přesouvání vybranýchodstavců nahoru a dolů lze použít v podokně snímků stejné klávesy jako v podokně osnovy.Klávesy určené k práci v osnově: výšit úroveň odstavce: Alt + Shift+ šipka vlevo. Snížit úroveň odstavce: Alt + Shift + šipka vpravo. Přesunout vybrané odstavce nahoru: Alt + Shift + šipka nahoru. Přesunout vybranéodstavce dolů: Alt + Shift + šipka dolů. Zobrazit úroveň nadpisu 1: Alt + Shift + 1. Rozbalit text pod nadpisem: Alt + Shift + plus. Sbalit text pod nadpisem: Alt + Shift + minus. Zobrazit veškerý text nebo nadpisy: Alt + Shift+ A. Zapnout nebo vypnout formátování znaků: lomítko (/) na číselné klávesnici.Přidání nebo změna čísla snímku, data, času nebo textu zápatí: nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Záhlaví a zápatí. Klepnutím na kartu Snímek budete moci přidat informace do snímků. Klepnutím na kartu Poznámky a podkladypřidáte informace do poznámek a podkladů. Pomocí příkazu Datum a čas nebo Číslo snímku v nabídce Vložit přidáte číslo snímku, datum nebo čas.Změna umístění či vzhledu záhlaví nebo zápatí: V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Předloha a potom klepněte na předlohu, kterou chcete změnit. Vyberte záhlaví nebo zápatí a potom je přetáhněte na nové místo nebo změňtejejich atributy textu.Přidání textu do snímku: Nejjednodušší přidání textu do snímku je napsat jej přímo do zástupního symbolu nebo lze použít tlačítko Textové pole na panelu nástrojů Kreslení. Zvláštní textový efekt vytvoříte přidáním textu doautomatického tvaru nebo objektem WordArt. Efekty lze k textu přidávat nebo měnit pomocí nástrojů na panelech nástrojů WordArt a Kreslení.Psaní poznámek při práci na prezentaci: Klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Poznámky a přidejte požadované položky. Do poznámek můžete přidat i obrázky. Ty pak nejsou zobrazeny v podokně poznámek, ale zobrazí se připráci v zobrazení poznámek nebo při tisku snímků s poznámkami. Klepněte do podokna poznámek a vytvořte poznámky k aktuálnímu snímku. Pokud chcete zobrazit větší podokno poznámek, umístěte ukazatel myši na horní ohraničenípodokna, dokud se kurzor nezmění na obousměrnou šipku, a jeho tažením jej zvětšete. Pomocí podokna osnovy můžete přejít na další snímky, ke kterým chcete přidat poznámky.Volba typu písma: Volte spíše standardní písmo, například Times New Roman, pro prezentaci například pro první stupeň základní školy můžete vybrat zábavné písmo, například Comic Sans MS. Times New Roman a Georgia jsouvhodnější pro delší texty, lépe se čtou, písma typu sans serif, například Arial a Verdana, je vhodnější použít v nadpisech. Pro sledování online jsou určena písma Verdana, Tahoma a Georgia. Je možné použít také písmo Arial aTimes New Roman. Tučné či podtržené písmo nebo kurzíva jsou vhodné pro zdůraznění, časté použití snižuje požadovaný efekt. V rámci jedné prezentace použijte maximálně tři různé typy písma. Pokud hodláte prezentaci předvádět najiném počítači, ujistěte se, zda jste písmo v prezentaci uložili nebo vložili. Prezentace nemusí vypadat stejně na jiném počítači s odlišnými fonty písma. Tento problém vyřešíte uložením (nebo vložením) použitých fontů písma doprezentace. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako. Klepněte na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Vložit písma TrueType. Je možné vložit jakékoli písmo typu TrueType dodávané s aplikacemi Windows. Ostatní písma typuTrueType lze vkládat pouze tehdy, pokud nemají žádná licenční omezení. Jestliže písmo nelze vložit (je označeno například jako neupravitelné nebo neinstalovatelné), objeví se vysvětlující zpráva.

Projekty žáků základní školy

-sev-ZŠ Křídlovická, 7/2005
V ZŠ a MŠ v Křídlovické ulici v Brně letos proběhl první ročník veřejné prezentace žákovských výstupních projektů. Absolventi školy - žáci devátého ročníku - před svými spolužáky, učiteli, rodiči a hosty obhájili dlouhodobéprojekty, které tematicky vycházely jednak z jejich zájmů, jednak z učiva základní školy. Jejich úkolem bylo ověřit praktickou připravenost absolventů. Projekty, jejichž zadání připravili učitelé, obsáhly třináct oborů.Prezentovaných 51 individuálních i skupinových projektů absolventů standardních tříd i tříd s rozšířenou výukou bylo hodnoceno podle předem stanovených kritérií ve třech oborových skupinách (jde o školu daltonskou srozšířenou výukou matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů ve specializovaných třídách, do kterých se v šestém ročníku konají přijímací zkoušky; souběžně probíhá výuka v klasických třídách základní školy). Žáciprojekty připravovali a zpracovávali v době po přijímacích zkouškách na střední školy, samotná prezentace se uskutečnila 21. června. Projekty se týkaly například vlivu jaderné energie na životní prostředí, Evropské unie, aletaké minulosti a současnosti Brna, městské hromadné dopravy, cykloturistiky, vrcholového sportu (školu navštěvuje několik mistrů republiky ve své věkové kategorii), připomenulo se i nadcházející 200. výročí bitvy u Slavkova.Ani témata zdravé výživy nezůstala mimo: mluvilo se o anorexii, bulimii, drogách, v projektech se také odrazil zájem chlapců o automobily či o výpočetní techniku. S velkým ohlasem se setkal přírodovědně historický projektnazvaný Objevná výprava do Jezerní jeskyně na Stránskou skálu - národní přírodní památku, jejíž autoři zdokumentovali naleziště mnohých chráněných druhů rostlin.Atmosféra školy se při prezentacích velmi proměnila -"dospělácké"přístupy (kultivované vystupování i společenský oděv mladých mužů a slečen) vyvolal značný zájem spolužáků z nižších ročníků. Dobře působila izručnost, s jakou žáci pracovali s výpočetní technikou a s jakou používali k doplnění slovních argumentů názorných dokladů projekcí z dataprojektoru.Žáci prezentovali své projekty i pomocí diaprojektorů.

Projekt"Dokážu to?"posiluje osobnost učitelů

-dav-autor, 7/2005
Na první pohled vše vypadá jako tak trochu dětinská hra na večírku. Každý z dvacítky dospělých, v drtivé většině žen, předvádí postupně pantomimicky nějakou činnost - třeba úspěšné absolvování pohovoru nebo flirtování s dalšíosobou - a ostatní jej pozorují. Jenže pak podobnost s oblíbenou společenskou hrou končí. V tomto případě se totiž ostatní nesnaží jen uhodnout, co je předváděno, ale především zaznamenat, jaké neverbální prostředky k tomupředvádějící využívá. Je začátek prázdnin a jsme na Letní škole ve Střelských Hošticích v jižních Čechách, kde právě probíhá jeden z kurzů osobnostní a sociální výchovy projektu"Dokážu to?"."Často si neuvědomujeme, jaké signály vysíláme a jak nás vnímá žák, případně druhý kolega. Neumíme ani ´číst´ jejich neverbální sdělení. Pak ale máme menší šanci rozeznat, zda nějaký zdánlivý útok není spíše projevemnejistoty toho druhého,"vysvětlují smysl předchozí činnosti dvě lektorky označené křestními jmény Dana a Milena. Ostatně cedulku se jménem má na sobě každý a každý si na ní také sám napsal, jakým jménem chce býtoslovován. To má také svůj důvod: jedna z učitelek se až na kurzu přiznala, že nechce, aby jí říkali Bohunka, jak už to ve sborovně třicet let dělají. I taková zdánlivá maličkost má ovšem vliv na to, jak učitel pojímá sám sebea co tedy dokáže z hlediska osobnostní a sociální výchovy předat svým žákům.Za chvíli jedna z lektorek rozdá papíry a rozkazuje všem, aniž by připustila dotazy: přeložte papír na polovinu, utrhněte pravý horní roh, znovu přeložte papír, utrhněte pravý... Když to udělají poněkolikáté, nechá všempapíry rozložit a vida: ačkoli byli její pokyny zdánlivě jednoznačné, každý před sebou má jinak potrhaný a proděravělý papír. I tato lekce má svůj smysl: když žákům učitel vyčítá, že přesně neplní jeho pokyny, měl by se předtímzamyslet, zda opravdu měli šanci mu vyhovět."Samozřejmě lze pedagogům říci něco takového na přednášce, jenomže opravdu si to uvědomíte teprve tehdy, když to prožijete, když máte určitou zkušenost,"vysvětlují lektorky.Tento konkrétní kurz osobnostní a sociální výchovy je zaměřen především na změnu postojů pedagogů a získání dovedností, které jim napomohou lépe komunikovat se žáky. Projekt"Dokážu to?"občanského sdružení Aisisje ale zaměřen šířeji. Další typy kurzů se týkají toho, jak tuto osobnostní a sociální výchovu propojit s dalšími předměty, respektive jak ji vyučovat samostatně."Prvky osobnostní a sociální výchovy se mohou objevovat ive fyzice, matematice či literatuře. V každém z těchto předmětů je třeba vytvářet prostředí, ve kterém se žákům dobře učí,"říká manažerka projektu"Dokážu to?"Saša Dobrovolná. Podle ní je důležité, že nejde oojedinělé kurzy, ale o komplexní vzdělávací program.Projekt"Dokážu to?"vznikl v roce 1999 s cílem vytvářet prevenci patologických jevů, zejména kouření."Učitelé by pro absolvování kurzu měli umět děti naučit říkat ne, to znamená umět odmítnout třebacigaretu, měli by umět posilovat zdravé sebevědomí dětí, aby nebyli konformní s ostatními a nepotřebovali nějakou berličku pro pocit větší vlastní hodnoty, měli by jim předat kritický přístup k informacím v médiích a reklamě.Nezastupitelné je, že pokud se učitel sám více pozná a sám získá lepší sebevědomí, žáci mu v této oblasti spíše uvěří,"uvádí S. Dobrovolná. Loni byl projekt, kterým už prošlo na 4000 lidí, zhodnocen Českou školní inspekcíjako jeden ze tří nejlepších preventivních programů.Postupně se kurzech dostalo většího důrazu na budování klíčových kompetencí žáků. Jde o to, že ve škole by se mělo dítě naučit hledat a naučit se být zvídavé. Učitel by zase měl dokázat zvídavost podpořit a ne zjišťovat,co dítě nezná a neumí."Učitel by si měl dokázal pojmenovat jednotlivé cíle výuky, což není tak samozřejmě, jak se zdá, měl by umět zadávat instrukce žákům, aby jejich aktivita byla úspěšná, měl by vědět, jak vést jak véstprožitkové aktivity, jak vést aktivity zaměřené na sebepoznání, na kooperaci,"zdůrazňuje S. Dobrovolná.Kurzy probíhají celoročně, obvykle na prodloužených víkendech, a trvají od 20 do 80 hodin (záleží na typu kurzu). Letní škola projektu"Dokážu to?"je větší akcí, na které se uskuteční více kurzů, a to včetněsetkání absolventů programu Trvalá obnova školy (TOŠ, součást projektu) zaměřeného na ředitele škol a také interní vzdělávání samotných lektorů kurzů. Podle S. Dobrovolné je výhodou této akce, že se na ní pozná více lidí, kteříusilují o podobné věci a mohou si vzájemně sdělovat své zkušenosti. Letos na letní školu přijelo 150 lidí z celé republiky.Každý rok je kromě běžných kurzů letní škola věnována ještě určitému tématu, které učitele a ředitele nejvíce pálí. Loni bylo tématem setkání vztah rodiny a školy, letos se ředitelé učili angličtinu a získávali dovednostipotřebné k získání a realizaci projektů."Při zapojování do mezinárodních projektů jsou ředitelé škol často handicapováni tím, že neumějí anglicky,"říká S. Dobrovolná s tím, že nešlo o ojedinělou výuku, ale o začátekdlouhodobější snahy. Podle ní by totiž bylo dobré, kdyby do mezinárodních projektů byla zapojena alespoň polovina škol. Aisis má ambici naučit ředitele získávat peníze ze zahraničí, kteří jsou podle S. Dobrovolné zatím zvyklížádat o tisíce korun, nikoli o milióny, které je možné obdržet z Evropské unie."Naším cílem je, aby školy uměly podávat společné projekty,"říká S. Dobrovolná. A to je mimo jiné i cílem programu TOŠ, do něhož jezapojeno více než 100 škol. Kromě toho, že se v něm ředitelé naučí, jak svou školu měnit k lepšímu, vytváří se i síť lidí, kteří o cílech školy uvažují podobně a mohou si vzájemně pomáhat při jejich naplňování.Ředitelé škol v exotické hře plné úkolů, které ukážou, jaký smysl mají pro hledání neotřelých řešení a kolektivní spolupráci.

Webové stránky mohou být bránou do školy

Ondřej Neumajer, 7/2005
World-Wide Web patří společně s elektronickou poštou k nejpoužívanějším službám internetu. Je tedy logické, že i české školy hledají v něm hledají výhody, které jim ostatní média a komunikační prostředky nemohou přinést. Stránkyškoly, třídního kolektivu, zájmového kroužku nebo dětského oddílu mohou být nejen dobrým způsobem jak prezentovat svoji činnost, ale i prostředkem komunikace.

Sport rozvíjí osobnost

Mgr. Markéta HanákováMarta Jedličková, 7/2005
Sport má dvě základní motivace: hru a závodění. Hra je spojená s radostí, optimismem, dobrou náladou, zatímco závod nebo soutěživost jsou propojeny s určitou energií, s touhou po vítězství, s obětí a vytrvalostí.Každá prohra či výhra může posloužit jako nový poznatek nejen při hře, ale při získávání životních zkušeností.

Gynekologické problémy trápí i školačky

Daniela KramulováJiří Kučera, 7/2005
Nepatří sice mezi nejčastější onemocnění, přesto je nelze podceňovat. Mnohé gynekologické potíže totiž dokáží potrápit i holčičky nedávno odrostlé plenkám.Gynekologickými problémy někdy trpí malé dívky zbytečně, lze jim totiž předejít.

Psychologická a pedagogická diagnostika v činnosti učitele

PhDr. Václav Mertin, PhDr. Eva BidlovVáclav Bunda, 7/2005
Současné naplňování vzdělávacích cílů v českém školském systému klade značný důraz na individualizaci přístupů k žákům. Ta není možná bez hlubokého porozumění jedinečnosti dítěte, jeho dosavadním vzdělávacím výsledkům,předpokladům, vkladům do jeho dosavadního rozvoje, vývojové úrovni, osobnostní struktuře, zájmům, specifickým potřebám, rodinné konstelaci. Podmínkou individualizace je správná psychologická a pedagogická diagnostika dítěte.Fakt, že se psychologických testů zmocnila statistika, vedl k tomu, že se zpravidla hledají statisticky relevantní indikátory, které však vůbec nemusejí být psychologicky použitelné.

Piagetovy teorie je třeba převést do vzdělávání dětí

RNDr. Dominik Dvořák, 7/2005
Za zásadní pokrok v porozumění duševnímu světu dětí (i dospělých) vděčíme Jeanu Piagetovi (1896 až 1980), od jehož smrti 16. září uplyne 25 let. Přestože byl tento vynikající myslitel byl časopisem Time zařazen mezi stovkunejdůležitějších osobností 20. století, je v širší veřejnosti poměrně málo znám.

Na vybraných školách vznikají poradenské týmy

Václav DvořákJiří Kučera, 7/2005
Tento měsíc byl zahájen projekt, jehož součástí je vytváření školních poradenských pracovišť na vybraných základních a středních školách. Z peněz od Evropské unie tak budou po tři roky placeni školní psychologové či speciálnípedagogové na 127 základních a středních školách.I v oblasti poradenství a prevence patologických jevů platí, že víc hlav víc ví.