Koncept bezpečnosti a ochrany zdraví (ne)musí být strašákem

Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) dětí, žáků a studentů, ale i ochrana zdraví při práci (BOZP) patří mezi nejsložitější, co se zpracování dokumentace, ale i zajištění týče. Zákon ukládá zajistit bezpečné pracovní prostředí pro všechny, kteří se ve školství pohybují.

Základní orientace v legislativním rámci

Stěžejními metodickými materiály MŠMT v oblasti zajištění BOZ žáků ve školách jsou: 

 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT- 37 014/2005-25, ze dne 22. prosince 2005.
 • Metodická informace k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách, č.j. MSMT-24199/2007-50, ze dne 13. prosince 2007.
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. MSMT-21291/2010-28, ze dne 1. listopadu 2010.
 • Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti, č.j. MSMT-1981/2015-1, ze dne 20. února 2015.

Evropskými a národními dokumenty v oblasti zajištění BOZ žáků ve školách jsou: 

 • Evropská bezpečnostní strategie.
 • Strategie Evropa 2020. 
 • Zdraví 2020: Evropská zdravotní politika. 
 • Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (Zdraví 2030).
 • Bezpečnostní strategie České republiky – rok 2015. 
 • Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. 

Základními právními předpisy pro oblast provozně – technických podmínek jsou:

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 • Metodická informace k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách (2007).

Je potřeba zmínit také jiné právní předpisy, například zákon č. 309/2006 Sb. Tímto se upravují další požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V tomto případě je zaměstnavatel, tedy škola, povinna zajistit prostředky pro poskytování první pomoci. Nutno vzít na zřetel také ustanovení § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Bezpečnost v praxi mateřských škol

K největšímu počtu úrazů dětí dochází při pohybových aktivitách a sportovních činnostech. Nejčastějšími příčinami jsou:

 • Špatná motorická obratnost dětí.
 • Nedostatečná pohybová aktivita.
 • Přehnaná péče rodičů.
 • Špatná metodika pohybových činností u dětí.

Pravidla, nařízení a ostatní informace, týkající se BOZ, je potřeba dětem přizpůsobit podle věku a individuálních specifik. Vhodné je zařazovat modelové situace a vytvářet podněty, které děti přirozeně směřují k jejich řešení. Poučení o bezpečném chování realizujeme průběžně a zaznamenáváme do tzv. formuláře rizik a současně do doplňujících poznámek v třídní knize. Ve formuláři rizik jsou definována nejčastější rizika, například manipulace s nůžkami, bezpečné chování v prostředcích hromadné dopravy, bezpečné chování při setkání s cizím psem apod.

Zpracování formuláře může vypadat například takto:

Riziko

Děti poučeny dne

Kým

Poznámky

Manipulace s nůžkami

X.Y. 2021

Bc. Jana Nováková

Zapsáno v TK.

Zjišťování a hodnocení bezpečného prostředí ve školách a výchovy ke zdraví je uskutečňováno komplexně. Toto hodnocení a kontrolu zajišťuje Česká školní inspekce v rámci svých hlavních úkolů. Při kontrole a hodnocení je úkolem České školní inspekce zjišťovat, zda kontrolované osoby dodržují právní předpisy, zda analyzují výsledky kontrol a hodnocení a přijímají opatření k odstranění nedostatků zjištěných ve sledovaných oblastech, včetně opatření vedoucích k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik, a zda jsou přijatá opatření kontrolovanou osobou plněna. Dalšími kontrolními orgány jsou například Státní úřad inspekce práce nebo Hasičský záchranný sbor – požární ochrana (PO).

Mezi nejčastější nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví u dětí (BOZ) i zaměstnanců (BOZP) patří:

 • V Knize úrazů chybí zejména data narození zraněných, zda a kým byl úraz ošetřen.
 • Zapomíná se i na datum úrazu. 
 • Záznamy o úrazech nejsou zasílány nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zdravotní pojišťovně dítěte, žáka, studenta.
 • Zdravotní pojišťovna se zaměňuje s pojišťovnou, u které jsou škola nebo zařízení pojištěny pro případ odpovědnosti za škody, a Českou školní inspekcí. 
 • Chybí aktualizace záznamů.
 • Ředitel jako zaměstnavatel zapomíná organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP a PO na všech pracovištích. 
 • Zjištěné nedostatky neodstraňuje!
 • Chybí opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí. Nácvik evakuace. Není určen potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují první pomoc (proškolených a vybavených ve spolupráci s lékařem pracovně lékařské péče).
 • V dokumentaci chybí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech.

Jak si poradit s prověrkami BOZP a PO

Nejméně jednou ročně má ředitel povinnost realizovat komplexní prověrky BOZP a PO na všech pracovištích organizace, tedy také na odloučených pracovištích. Vhodná je realizace v závěru školního roku nebo na jeho počátku. Obsah prověrek zahrnuje důležité informace o celkové situaci v oblasti BOZP, PO a BOZ v organizaci. Výsledky prověrek eviduje ředitel školy pro případné kontroly a předává zřizovateli. 

 1. Technická úroveň a vybavení školy

Stav budovy:

 • Stav chodníků a komunikací před budovou.
 • Stav podlah.
 • Stav pracovního prostředí.
 • Stav osvětlení.
 • Stav vytápění.
 • Stav větrání.
 • Stav střechy.
 • Stav sklepů.

Stav strojů a přístrojů ve škole:

 • Obsluha proškolena.
 • Stroje mají řádně ochranné kryty a zabezpečení.
 • Návody strojů jsou vyvěšeny.
 • Stav nástrojů a náčiní.
 • Stav regálů, skladů.

Přehled revizí:

 • Elektroinstalace.
 • Přenosné el. nářadí + didaktika.
 • Výtahy.
 • Hromosvody.
 • Přenosné hasicí přístroje.
 • Hydranty.
 • Kotelna.
 • Plyn.
 • Komíny, kouřové cesty.
 • Tělocvičné nářadí.
 • Vybavení posiloven, tělocvičen.
 • Tlakové nádoby.

Komentář: Kontrolujeme odstranění závad a data posledních revizí.

 1. Úroveň vybavení sociálních zařízení, hygiena, zdraví
 2. Stav sociálních zařízení je uspokojivý?
 3. Stav pořádku a čistoty na pracovišti je uspokojivý?
 4. Jsou pravidelně realizovány vstupní lékařské prohlídky?
 5. Je podepsána smlouva o poskytování závodní lékařské péče?
 6. Je zajištěna první pomoc na pracovišti?
 7. Je realizována dezinfekce, dezinsekce, deratizace dle platných, právních předpisů?
 8. Realizované kontroly v předchozím školním roce
 9. Hasičský záchranný sbor.
 10. Orgán ochrany veřejného zdraví.
 11. Česká školní inspekce.
 12. Inspektorát bezpečnosti práce.
 13. Osoby odborně způsobilé pro oblast PO.
 14. Zřizovatel.
 15. Stav zabezpečení požární ochrany
 16. Pracovníci používají OPP?
 17. Přidělování OPP je v souladu se směrnicí?
 18. OPP jsou v dobrém stavu?
 19. Jsou řádně přidělovány mycí a čisticí prostředky?
 20. Hospodaření s OPP je dobré?


 1. Stav zabezpečování požární ochrany
 2. Základní dokumentace PO je v souladu s platnými právními předpisy (z. č. 261/2001 Sb., § 27)?
 3. Aktualizace dokumentace je realizována 1× ročně?
 4. Je vedena požární kniha?
 5. Jsou rozmístěny hasební prostředky?
 6. Je ustanovena požární hlídka?
 7. Instalace el. prostředků je v souladu s návody?
 8. Skladování a manipulace hořlavin je v souladu s platnými právními předpisy?
 9. Opatření při nebezpečných pracích a úkonech jsou stanovena?
 10. Organizační a výchovná opatření 
 11. Jsou prováděna vstupní školení?
 12. Jsou prováděna periodická školení?
 13. Jsou prováděna školení pro vedoucí zaměstnance?
 14. Jsou prováděna školení řidičů?
 15. Školení zdravotníků?
 16. Jsou evidovány zdravotní průkazy?
 17. Probíhají školení hygienického minima?
 18. Je zpracován přehled rizik?
 19. Je vedena kniha úrazů?
 20. Je zpracován a aktualizován Traumatologický plán?
 21. Je zpracován plán ozdravných opatření?
 22. Jsou dodržovány pracovní náplně?
 23. Jsou dodržovány předpisy o práci přesčas?
 24. Jsou plněna opatření kontrolních orgánů?
 25. Jsou plněna opatření stanovená pro eliminaci rizik?
 26. Jsou plněna opatření proti vzniku úrazů?

Součástí prověrek je shrnutí zjištěných nedostatků a plán ozdravných opatření. Ten by měl zahrnovat informace o závadách, které jsou odstranitelné vlastními prostředky. 

 1. Název zjištěné závady/nedostatku.
 2. Osoba zodpovídající za opatření.
 3. Termín.
 4. Přibližné náklady.


Dále informace k závadám/nedostatkům, které mohou být odstraněny v následujících dvou letech, informace o závadách velkého rozsahu. U těchto položek zaznamenáme podrobný popis závady, návrh opatření a předpokládané náklady. Nedílnou součástí je pak přehled závad, které přetrvávají z minulých prověrek. V případě závad na budově zaznamenáme informace o požadavcích na majitele budovy. Prověrky realizuje prověrková komise.

MŠMT podporuje aktivity spojené s BOZ dětí a žáků ve školách. Za nejdůležitější považuje vzdělávání a osvětu v této oblasti. Pro organizace poskytuje konzultace a odborná stanoviska. Podrobné informace k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků, studentů, ale také zaměstnanců škol a školských zařízení lze najít v dokumentu s názvem Koncepce přístupu MŠMT k bezpečnosti a ochraně zdraví, dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních v regionálním školství ČR.

Mgr. Lenka Polášková

-red-