Provozní řád školního hřiště

Provozní řád zahrady a venkovních hracích ploch školy, s přístupem pro veřejnost


Identifikační údaje organizace


Název:

Sídlo:

IČ:

Ředitel(ka) školy:

Platnost řádu:

Účinnost:


Provoz zahrady a venkovních hracích ploch 

1. Výše uvedená zahrada a venkovní hrací plochy jsou přístupné denně od ... do ... v průběhu celého školního roku. Venkovní hrací plochy se skládají z 1 pískoviště, 2 houpaček a 1 skluzavky. Za pobyt v zahradě a na zařízení venkovních hracích ploch si ručí každý návštěvník sám. Vstup dětí je povolen jen za doprovodu dospělé osoby, která za ně odpovídá. 

2. Houpačky a skluzavka jsou určeny pouze pro děti. Houpačka se sedátkem pro děti předškolního věku je určena pro děti ve věku od 3 do ... let, a to pouze za přímého dohledu doprovodné dospělé osoby.

3. Provoz venkovních hracích ploch, úklid, údržbu, opravy, sekání travnatých ploch zajišťuje: 

4. Na venkovních hracích plochách je zakázán: 

- Vjezd motorovým vozidlům (výjimku tvoří vozidla určená pro údržbu zelených ploch, dřevin a opravy herních zařízení a dětská elektrická vozítka).

- Vstupovat se psy a jinými zvířaty. 

- Rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm. 

- Znečišťovat prostory venkovních hracích ploch. 

- Poškozovat jejich vybavení a zeleň (stromy, keře, trávníky). 

- Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky. 

- Používat herní zařízení k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterým jsou určena.

- Kempovat. 

- Užívat zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li závada na zařízení viditelně označena. 

- Pohyb na hracích plochách je na vlastní nebezpečí. 

5. V případě poškození hracích ploch nebo zjištění závady je každý uživatel povinen toto neprodleně nahlásit zodpovědné osobě ...


Závěrečná ustanovení 

1. Tento provozní řád je závazný pro všechny občany, kteří se na zahradě a venkovních hracích plochách zdržují. 

2. Na dodržování ustanovení Provozního řádu venkovních hracích ploch dohlíží ...

3. Tento provozní řád byl schválen ...


V

Dne:

Ředitel(ka) školy:


-red-