Plán pedagogické podpory

Dříve než doporučíte dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) návštěvu v pedagogicko-psychologické poradně, vyzkoušejte podpůrná opatření prvního stupně. Plán se dá variovat podle věku dítěte. Tipy k jeho sestavení mohou sloužit učitelům mateřských i základních škol.

Plán pedagogické podpory (PLPP) je nástrojem prvního z pěti stupňů podpůrných opatření (PO), která slouží jako podpora dítěte s výchovnými, vzdělávacími nebo jinými obtížemi. Škola ho vypracovává, pokud nestačí přímá podpora ve výuce a je nutná součinnost více pedagogických pracovníků. K tvorbě plánu není nutná konzultace se školským poradenským zařízením. Plán se vyhodnocuje do tří měsíců po jeho přijetí. Pokud se ukáže, že je pro podporu dítěte nedostačující, je pak potřeba kontaktovat školské poradenské zařízení, tedy pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně pedagogické centrum.

Podpůrná opatření prvního stupně

Cílem prvního stupně podpůrných opatření (PO I. stupně) je aplikace běžně dostupných metod a forem práce, které působí jako prevence zhoršování úspěšnosti dítěte. Správně užitá opatření prvního stupně mohou přispět k tomu, že se dítě „optimálně stabilizuje“ ve svém výkonu a nedostane se do spirály dalších neúspěchů a nechuti komunikovat, poznávat nové a vzdělávat se. V případě závažnějších obtíží je potřeba nasadit vyšší stupně podpory.

PO I. stupně jsou definována jako mírné úpravy metod, organizace a hodnocení vzdělávání konkrétního dítěte/žáka. Tato drobná odchýlení od pracovních postupů a metod, organizace a hodnocení ho mají podpořit během vzdělávacího procesu nebo při jeho zapojení do kolektivu. Jestliže k takovým odchýlením dochází pravidelně a vy si začnete všímat, že dítě vaši podporu, byť minimální, potřebuje pro úspěšné naplňování svých vzdělávacích potřeb, znamená to, že mu poskytujete PO I. stupně a měli byste začít zvažovat sepsání PLPP.

Takové dítě/žák pravděpodobně spadá do jedné z následujících kategorií:

  • má mírné obtíže ve vzdělávání (pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání, problémy se zapomínáním, slabší koncentrace pozornosti),
  • akcelerovaný vývoj školních dovedností – tzn. nadání,
  • nepříznivý zdravotní nebo psychický stav,
  • dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity.

Všechna PO 1. stupně už jako učitelé v podstatě běžně používáte v rámci své práce se třídou. V případě dítěte/žáka se SVP se jedná jen o to, abyste si uvědomili, jak daná metoda může pomoci naplnit zrovna jeho vzdělávací potřeby – jedná se tedy o uplatnění individuálního přístupu s použitím běžných metod a upřednostnění metod reflektujících jeho odlišnosti, potřeby a učební styl

Vhodné jsou metody aktivního učení se zaměřením na prevenci únavy a metody na podporu motivace. Intervence je zaměřena na podporu úspěšnosti dítěte v rámci běžných výukových činností. Využívá se spolupráce s dětmi v rámci třídy a s rodiči při přípravě na výuku. Podpůrná opatření prvního stupně jsou hrazena v rámci běžného provozu školy, dětem/žákům nenáleží navýšený normativ. Jedná se především o zvýraznění zásad a pravidel individuálního přístupu. [1] Pokud rozpoznáte vzdělávací obtíže dítěte včas a vhodně a nenásilně podpoříte jeho vzdělávací potřeby, může dojít ke zlepšení situace i bez větších zásahů. 

Placená zóna

-red-