Společnosti pro předškolní výchovu je 30 let

Společnost pro předškolní výchovu, z.s. (dále jen „Společnost“), vznikla v roce 1992 jako nezávislé dobrovolné občanské sdružení odborníků z oblasti teorie i praxe péče o děti předškolního věku. Její hlavní cíl vycházející z Úmluvy o právech dítěte byl a je hájit zájmy a práva dětí, zejména předškolního věku, v nejširším slova smyslu.

Vznik „Společnosti“ v 90. letech minulého století podnítila mimo jiné tehdejší novela Živnostenského zákona, která otevřela prakticky nekontrolovatelný prostor soukromému sektoru v oblasti péče o předškolní dítě. Snahou prvních členů tedy bylo vytvořit organizační a legislativní rámec pro vznik profesní komory, která by mimo jiné na požádání vypracovávala kvalifikované stanovisko pro obecní nebo živnostenské úřady při udělování licencí těmto zařízením a tím měla možnost nepřímo ovlivňovat úroveň péče, kterou svěřeným dětem poskytují.

O co „Společnost“ usilovala:

 • o zachování mateřských škol ve vzdělávací soustavě ČR,
 • o prosazení osobnostního modelu předškolního vzdělávání,
 • o normativní financování na třídu,
 • o prosazení právní subjektivity,
 • o snížení míry přímé vyučovací povinnosti,
 • o akreditované vzdělávání pedagogů mateřských škol.

Otázky předškolní výchovy

„Společnost“ se od samého počátku snažila aktivně vstupovat do všech otázek, které se týkaly předškolní výchovy. Proto spolupracovala s různými odbornými institucemi, zejména s Výzkumným ústavem pedagogickým nebo Výzkumným ústavem odborného školství (mimo jiné na připomínkování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale i na dopracování Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné školy pedagogické, které připravují budoucí učitelky mateřských škol). „Společnost“ poskytuje konzultace poslancům i senátorům a státním organizacím při projednávání návrhů na legislativní, koncepční, organizační i finanční záležitosti, které se bezprostředně vztahují k práci mateřských škol.

Během této spolupráce připomínkovala řadu aktuálních témat, například:

 • Opatření ke snížení administrativní zátěže ředitelů škol (2010)
 • Odpovědnost a kompetence mateřských škol (2013)
 • Uzákonění posledního povinného ročníku předškolního vzdělávání (2015)
 • Návrh školního řádu (2015)
 • Podmínky a možná rizika přijímání dětí mladších tří let (2016)
 • Koncepční materiály MŠMT (průběžně)

Další vzdělávání pedagogů

„Společnost“ po celou dobu svého fungování organizuje i vzdělávací aktivity pro své členy a další zájemce.  Přednáškami, semináři a praktickými dílnami, které jsou akreditovány ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), se snaží pozitivně ovlivnit úroveň profesní kvality práce učitelek.

Vlajkovou lodí „Společnosti“ je každoročně pořádaný sněm, kterého se účastní odborníci ze všech oblastí a organizací zabývajících se předškolní výchovou. Tohoto vysoce odborného jednání, nad kterým tradičně přebírá záštitu Magistrát hlavního města Prahy, se v průběhu jeho konání účastnili zástupci ministerstva školství, akademické obce, školní inspekce, odborného poradenství a pedagogové z celé republiky. 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pořádá „Společnost“ v posledních letech vzdělávání přímo na pracovištích, tedy v mateřských školách. Přednášky a semináře se zaměřují na obecné vědecké poznatky z pedagogiky a psychologie, na didaktiky a aktuální témata předškolního vzdělávání, například:

 • Efektivní komunikace s rodiči
 • Environmentální vzdělávání v předškolním věku
 • Aspekty předškolního vzdělávání současnosti
 • Komunikace mateřské školy s rodiči
 • Prosociální činnosti v mateřské škole
 • Pohybové činnosti dětí předškolního věku

Prezentace práce předškolních zařízení

Další oblastí zájmu „Společnosti“ je snaha působit na širokou veřejnost. Vysvětlovat rodičům, ale zejména pracovníkům obecních úřadů a dalších odpovědných institucí, důležitost a nezastupitelnost kvalitní odborné péče o předškolní dítě pro jeho osobnostní rozvoj i jako důležitou součást prevence některých pozdějších problémů při výchově dětí a mládeže.

Společnost hledá i nové formy propagace práce předškolních zařízení pro širokou veřejnost, a proto organizuje mnohé výstavy a přehlídky:

 • Scholla Pragenzis 
 • Olympiáda šikovných dětí 
 • Pražská mateřinka
 • Děti hrají dětem i dospělým
 • Jsou i jiné děti než já 

Kdo jsme

Pavla Babjaková

Ředitelka soukromé mateřské školy KORÁLEK. Dlouholetá předsedkyně „Společnosti“, která v ní pracuje od jejího založení v roce 1992. Organizátorka seminářů a dílen pro předškolní pedagogy s cílem rozšíření dovedností, vědomostí i vzájemné komunikace učitelek mateřských škola při sdílení dobré praxe. 

Mgr. Hana Nádvorníková

Středoškolská pedagožka, lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Autorka i editorka odborných publikací pro učitelky mateřských škol, studenty pedagogických oborů i pracovních materiálů pro předškolní děti. Ve výboru „Společnosti“ pracuje od jejího založení v roce 1992. 

PaedDr. Věra Jakoubková

Dlouholetá ředitelka fakultní mateřské školy. Autorka publikací z oblastí výtvarné výchovy, metodických listů pro předškolní vzdělávání a právo v praxi mateřské školy. Členka poradního sboru MŠMT pro předškolní vzdělávání. Ve výboru „Společnosti“ pracuje od jejího založení v roce 1992. 

Mgr. Eva Svobodová

Vysokoškolská pedagožka, autorka a spoluautorka mnoha publikací zabývajících se předškolním vzděláváním i knih pro děti. Lektorka odborných seminářů s tématy předškolního vzdělávání se zaměřením na učitelství mateřských škol, dramatickou, etickou a emoční výchovu. Ve výboru „Společnosti“ pracuje od jejího založení v roce 1992. 

Mgr. Pavla Kicková

Ředitelka mateřské školy, organizátorka dalšího vzdělávání pedagogů přímo v mateřských školách, editorka, autorka odborné publikace, členka redakční rady a propagátorka předškolního institucionálního vzdělávání ve všech jeho formách. Ve výboru „Společnosti“ pracuje od roku 2007.

Mgr. MgA. Petra Martinovská

Bývalá ředitelka mateřské školy, referentka odboru školství Magistrátu hlavního města Prahy, se zaměřením na kvalitu praxí studentů pedagogických škol v mateřských školách a dalších organizací z oblasti předškolního vzdělávání. Ve výboru „Společnosti“ pracuje od roku 2015. Od letošního roku stojí v jejím čele.

Mgr. Michaela Kuběnová

Ředitelka jedenáctitřídní mateřské školy a dvou dětských skupin se zkušenostmi v oblasti získávání dotací z grantových výzev, s profilací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Ve výboru „Společnosti“ pracuje od roku 2015.

Mgr. Michaela Eklová

Ředitelka Fakultní mateřské školy spolupracující s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Ve výboru „Společnosti“ pracuje od roku 2016.

Mgr. Pavla Petrů-Kicková

za výbor SPV


-red-