Co zajímá předškoláky

Mateřské školy nesly v uplynulých dvou letech zodpovědnost za vyhledání a nastudování všech nařízení vlády, která se velmi často měnila, a za to, aby se s nimi zaměstnanci i zákonní zástupci dětí seznámili a porozuměli jim.

Zodpovídaly za předávání kontaktů v rámci trasování a dodržování karantény dětí. Opakovaně čelily dotazům a požadavkům na informace od jednotlivých rodičů, kteří se ztráceli v platných nařízeních. A sotva se nadechly a vrátily se k předškolnímu vzdělávání, přišel další konflikt, tentokrát nikoli s virem, ale s agresorem. Imunitní systém oslabený bojem s epidemií si však vybírá svou daň a očkování nepomáhá.

V prvních dnech útoku jsme sháněli a společně s dětmi vyvěsili ukrajinskou vlajku před budovu naší školy. V rámci pokusů jsme experimentovali s lentilkami, papírem, barvami a vodou a vytvářeli ukrajinskou vlajku formou hry.

Reakce na signál

Ochrana zdraví a bezpečí dítěte v mateřské škole je nadčasové a nadpředmětové téma, které se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi.  Jedná se především o výchovu ke zdravému životnímu stylu, ochranu osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. V rámci rozvoje pohotových reakcí na signál, které mateřská škola v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany dětí trénuje, jsme nakoupili speciální flétny se zajímavým zvukem, pomocí kterých se děti učí pravidelně jednou týdně zanechat veškeré činnosti a shromáždit se u dveří ze třídy.

Očkování 

Výtvarné činnosti v mateřské škole jsou podle V. Uhl Skřivanové a M. Plíhalové často zaměňovány za činnosti pracovní s cílem vytvořit výrobek s předem zadanými parametry. Vymalovat zadaný tvar, držet správně štětec, pokrýt plochu barvou. Místo podpory osobnosti dítěte, jeho kreativity, fantazie a možnosti sebevyjádření, se stává cílem výtvarné výchovy především podpora rukodělných dovedností, poslušnosti, preciznosti a čistoty provedení. Což jsou pochopitelně žádoucí návyky, které ale nemají s kreativitou a její podporou nic společného.

V naší mateřské škole s tímto problémem pracujeme. Prvním krokem k jeho odstranění se stalo pečlivé pojmenování jednotlivých činností a s ním spojené používání správné terminologie. 

V rámci činnosti s pracovním cílem namalovat sněženky si skupina dětí povídala o tématu, které s touto vzdělávací aktivitou zdánlivě nesouviselo.

„Víte, jak je očkování nebezpečné? Může se po něm i umřít,“ začal rozhovor David (5 let). Ostatní děti mlčely a soustředěně nanášely zelenou barvu na lístky sněženek. David se nenechal odradit a v tématu, které ho osobně zajímalo, pokračoval. Objasnil dětem, co je to vakcína a jak se můžou projevovat následky očkování. I přesto, že se ostatní děti do hovoru nezapojily, informaci o očkování od vrstevníka slyšely.

Na první poslech by se mohlo zdát, že to jsou ještě aktuální dozvuky očkovací kampaně, kterou prošla naše země během koronavirové krize. Jedná se ale o hlubší problém, který v současné době mají některé mateřské školy.

Mateřské školy se v současné uprchlické krizi jistě aktivně snaží pomáhat, a to různými způsoby. Sbírají plyšáky, hry a české pohádkové knížky, které cíleně darují konkrétním uprchlickým centrům. V rámci nadačního fondu Modrá rybka shromažďují autolékárničky pro Ukrajinu, protože malou autolékárničku snadno uložíte do batohu. A nabízejí místa ve školkách, ale…

Přijetí jakéhokoli dítě k předškolnímu vzdělávání má svá pravidla a řídí se platnými českými zákony. Mezi dva základní, které se problematikou přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání primárně zabývají, patří zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Některé mateřské školy čelí v současné době nátlaku zákonných zástupců, kteří z nějakých subjektivních důvodů nenechávají své děti očkovat. Své žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání odůvodňují výhradou svědomí. Mateřské školy jsou pak na základě stanoviska Ústavního soudu č. IV. ÚS 2530/20 ze dne 27. dubna 2021 povinny přiměřeně přezkoumat tzv. výhradu svědomí z hlediska čtyř požadavků, kterými jsou:

  • ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí,
  • naléhavost důvodů, jež k podpoře své výhrady nositel základní svobody uvádí,
  • konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby,
  • společenské dopady, jež může v konkrétním případě akceptovaná výhrada svědomí mít.

Pokud by tedy v rámci pomoci dětem ukrajinských uprchlíků mateřské školy přijímaly neočkované děti, učinilo by se precedentní rozhodnutí směrem k rodičům všech ostatních dětí, kteří by nesouhlasili s poznatky současné medicíny a odvozovali si z toho právo své dítě nenechat očkovat a vřadit jej do předškolního vzdělávání dříve, než se na ně bude vztahovat ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

Mgr. Pavla Petrů-Kicková

Kralupy nad Vltavou


Placená zóna

-red-