Snídaňové kluby mění atmosféru v českých školách

Snídaně je považována za nejdůležitější jídlo dne. Přesto řada dětí ráno z různých důvodů nesnídá. Do školy přicházejí hladové, což s sebou nese řadu problémů. Špatně se soustředí na vyučování, může se u nich projevovat náročné chování.

Správná výživa je klíčová i z hlediska kognitivního vývoje v průběhu dětství a adolescence. Školní snídaňové kluby mohou hrát zásadní roli při zajištění vyvážené a kvalitní stravy u dětí a pomoci jim dosahovat lepších vzdělávacích výsledků. Kromě samotné stravy poskytují i bezpečné a vřelé prostředí, které naplňuje širší škálu potřeb dětí a pomáhá jim rozvíjet sociální vazby, silné stránky i sebevědomí.

Jako jedna z prvních českých škol začala pravidelné snídaně poskytovat ZŠ Vašatova. Tato kladenská škola nastartovala v roce 2015 vlnu, ke které se postupně přidávaly snídaňové kluby na dalších školách. Otestovala tak v českém prostředí praxi, kterou jsme do té doby znali jen ze zahraničí. V současné době mohou prostředky k financování snídaní čerpat školy, které jsou zapojené do projektu Podpora rovných příležitostí při Národním plánu obnovy. Jednou z nich je i typická sídlištní škola v Bílině – Za Chlumem. Snídaňový klub, který nazvala Ptáčata, provozuje od října loňského roku a každý den se ho účastní až 150 dětí. Ředitelka školy Barbora Schneiderová uvádí, že už teď klub přináší škole řadu benefitů: „Žáci o snídaních mluví, těší se na ně, vypráví si o nich. Pohodová ranní atmosféra, kdy zaměstnanci školy tráví čas společně s žáky, se přenáší i do výuky. Zlepšila se také docházka žáků i včasné příchody do školy.“

Kouzelné snídaně... 

Zahraničím se inspirovali i tvůrci náplně projektu Podpora rovných příležitostí (PROP). V řadě zemí fungují snídaňové kluby už desítky let, další je, podobně jako my, zavádějí nebo rozšiřují tak, aby se dostaly k co nejvíce dětem. Jednotlivé země si prošly různými fázemi pokusů a omylů a poskytují cenné poznatky o tom, jak úspěšný klub vypadá. Dlouholetou praxi má v zavádění i realizaci klubů také Skotsko a Anglie. Jedním z tamních propagátorů a poskytovatelů snídaní je nezisková charitativní organizace Magic Breakfast. 

„Děti, které mají hlad, mívají i problémy s učením. Nedokáží se soustředit, jsou unavené, projevuje se u nich náročné chování. Snídaně jim pomáhají začít ráno v klidu, nastartují je na výuku. Snažíme se o to, aby se snídaně staly pevnou součástí školního dne, aby byly stejně důležité jako obědy. Protože u dítěte, které ráno nejedlo, ztrácíme až čtyři hodiny cenného času z dopoledního vyučování. A v takové situaci jednoduše nestačí, když škola poskytuje obědy,“ popisuje filozofii organizace Tracy Freeman, regionální manažerka pro Skotsko.

Olga Havlátová z NPI ČR, která působí jako garantka pro oblast sociálních intervencí v PROPu, k tomu dodává: „Příklady z různých zemí, se kterými jsme měli možnost se seznámit, mě nadchly hlavně tím, že otevírají velký prostor pro kreativní řešení. V Austrálii jsou kluby napojené na potravinové banky a v centru jejich pozornosti je dobrovolnictví. Viděli jsme například klub, kde jednou týdně vydává jídlo uniformovaný policista nebo třeba záchranář. Jako dobrovolníky zapojují seniory, jinde mají snídaňový tým složený z žáků, který se stará o hladký chod klubu. Setkali jsme se i s tím, že součástí klubů je třeba čištění zubů či edukace o zdravém životním stylu. Jinde kladou důraz na ekologii a klub mají propojený například se školní zahradou. Na všech příkladech je vidět, jak mohou kluby skutečně přispívat k budování celé školní komunity a mít úžasné přesahy i za jejími zdmi.“

... a sociální role školy 

Tracy Freeman zdůrazňuje, že se vzhledem k tomu, jak narůstají počty žáků, kteří se potýkají se špatnou ekonomickou situací, ve Velké Británii posouvá chápání funkce školy: „Dnes si už ředitelé začínají uvědomovat, že škola prostřednictvím snídaňových klubů, ale i dalších opatření může plnit významnou roli. Vnímají, že pokud jim ráno přicházejí děti hladové a pokud mají zároveň dosahovat i nějakých vzdělávacích výsledků jako instituce, je důležité naplňovat základní potřeby žáků. Školy ve Velké Británii začaly zavádět šatníky, potravinové banky a další podobné iniciativy, protože jednoduše vidí, jaký efekt to má na jejich celkovou výkonnost. Dříve to ředitelé tolik nevnímali, sociální role školy pro ně nebyla prioritou, soustředili se na vzdělávání a další povinnosti, kterých i u nás mají školy opravdu hodně. 

Placená zóna

-red-