Sdílení zkušeností je velmi důležité

Český výbor OMEP neboli mezinárodní organizace zabývající se právy a vzděláváním malých dětí v současné době vede PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. Ptala jsem se jí na to, co se v českém OMEP děje a jak je možné se k němu připojit.

Co je cílem, posláním českého výboru organizace OMEP?

ČV OMEP si stanovuje cíle v souladu s cíli světového OMEP, tzn. brání a posiluje práva dětí na výchovu, vzdělávání a péči a podporuje aktivity, které vedou k jejich kvalitnímu naplňování a dostupnosti pro všechny, bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, vyznání, národnost nebo sociální původ. Cílem je podpořit pochopení významu prvních let lidského života pro celoživotní učení.

OMEP je mezinárodní organizace. Jak se tato skutečnost odráží v činnosti českého OMEP?

Pravidelně se účastníme evropských i světových setkání, kde máme příležitost sdílet zkušenosti z oblasti předškolního vzdělávání se zástupci členských zemí a naopak, zástupci ČV OMEP získávají přehled o tom, jaké problémy trápí jiné evropské nebo mimoevropské země, jak tyto problémy řeší, inspirujeme se. Při těchto aktivitách je nám vždy umožněno navštívit místní mateřské školy. To je vždy zajímavá inspirace pro porovnání kvality a způsobu předškolního vzdělávání u nás a v zahraničí. Světový OMEP pravidelně vyhlašuje projekty zaměřené na udržitelné vzdělávání. Jako ČV OMEP se snažíme se do těchto projektů zapojovat, ale potřebujeme k tomu také zájem a ochotu zpracovat dílčí projekty v mateřských školách našich členů. Zapojit se mohou samozřejmě i nečlenové.

V OMEP se věnujete řadě různých projektů. Můžete některý z nich přiblížit?

Jak již jsem zmínila, jedná se zejména o projekty, které pravidelně vyhlašuje světový OMEP, a vždy se jedná o témata spojená se vzděláváním k udržitelnému rozvoji.

Zorganizovali jsme i několik konferencí k tomuto tématu a v souvislosti s ním jsme vyzvali mateřské školy k zapojení se formou realizace projektů. Při poslední konferenci v roce 2019 jsme současně ocenili finanční částkou tři nejlepší projekty, které byly zároveň na konferenci prezentovány. Stále je v platnosti cestovní grant (viz www.omep.cz), který mohou členové OMEP využít pro cestu do zahraničí spojenou například s účastí na některé ze zahraničních konferencí, s návštěvou zahraniční mateřské školy či s jinou aktivitou vztahující se k předškolnímu vzdělávání.

V současnosti je ČV OMEP zapojený do projektu Erasmus+ s názvem „ESD for ECE Sustainability from the Start: An Online ESD Curriculum for Early Childhood Education“ spolu s dalšími zeměmi: Švédsko (vedoucí projektu), Francie, Irsko, Chorvatsko. Projekt je na roky 2022–2024 a je financovaný ze zdrojů EU. Za ČR jsou řešitelkami a projekt průběžně vedou Petra Vystrčilová a Milada Rabušicová.

Spolupracujete i se státními organizacemi. Jak spolupráce probíhá a co přináší?

Ano, ČV OMEP má zastoupení hned v několika pracovních skupinách. Máme zástupce v poradním sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT ČR. ČV OMEP je zastoupen i v mezirezortní pracovní skupině pro předškolní vzdělávání, rovněž vytvořené z podnětu MŠMT ČR.

Za velmi významné považuji zastoupení ČV OMEP v pracovní radě pro aktualizaci RVP PV. Aktualizace RVP PV je v gesci NPI a OMEP v této radě zastupují dokonce tři členky.

Spolupráce s ostatními organizacemi probíhá na poli předškolního vzdělávání. Nejčastěji komunikujeme se zástupci APV a SPV. Zpravidla společně konzultujeme problematiku předškolního vzdělávání v ČR. 

Účast v těchto skupinách nám umožňuje napomoci ke zlepšení organizace a podmínek předškolního vzdělávání v ČR. Prostřednictvím připomínkování zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů týkajících se předškolního vzdělávání a sdílením zkušeností z praxe na úrovni státních institucí máme možnost přispět k rozvoji předškolní výchovy a vzdělávání u nás. V rámci členských schůzí tak máme příležitost členy informovat o aktuálních novinkách a plánovaných změnách v této oblasti.

Co vás do OMEP přivedlo?

V roce 1997 se v Praze konalo evropské setkání. Tehdejší předsedkyně ČV OMEP Marie Marxtová mě požádala, zda bych nechtěla pomoci a nezapojila se do organizace této akce, a já souhlasila. Lákala mě možnost navštívit zahraniční mateřské školy a porovnávat systém našeho předškolního školství se zahraničním, sdílet zkušenosti se zahraničními učiteli, pomoci českému předškolnímu vzdělávání a být aktivní v této oblasti. Také to pro mě byla výzva naučit se porozumět angličtině a mluvit anglicky. Jsem členkou OMEP od roku 1998.

Kdo se může stát členem OMEP? Jak to může udělat?

Členem OMEP se může stát každý, kdo se zajímá o předškolní věk. Členy se mohou stát nejen učitelé, ale i lékaři, výživoví specialisté, odborníci z různých oborů cílících na tento věk, ale i rodiče. Uvítáme každého, komu není kvalita předškolní výchovy a vzdělávání v ČR lhostejná.

Existují nějaké „členské výhody?“

Jak jsem již zmiňovala, členové mohou využít cestovní grant za účelem účasti na zahraniční konferenci nebo na stáži v zahraniční mateřské škole. Již třetí rok nabízíme novým členům první rok členství zdarma. Ani členský příspěvek není vysoký. Od roku 2024 to bude 400 Kč na rok… V rámci úhrady členského příspěvku mají členové slevu na všechny placené akce, které OMEP pořádá. Během členských schůzí každoročně nabízíme členům zdarma zajímavé přednášky. Oceňuji také setkávání se zajímavými lidmi a možnost vzájemného sdílení zkušeností.

Mgr. Marie Těthalová

Foto Petr Čížek

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D., v roce 2004 ukončila doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor pedagogika. Praxi učitelky mateřské školy zahájila v roce 1979. Od roku 2001 působí jako ředitelka Mateřské školy „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27. Je členkou Poradního sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT ČR, Výboru pro udržitelné vzdělávání při Radě vlády pro udržitelné vzdělávání a Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 2. V současné době je předsedkyní českého výboru OMEP.

Mgr. Marie Těthalová