Mateřská škola jako součást komunitního rozvoje města či obce

Komunitní školy, pokud se takto profilují, jsou školy otevřené, a to nejen rodičům dětí a žáků, kteří danou školu navštěvují, ale i prarodičům, širší veřejnosti, dalším pedagogům, zkrátka ostatním komunitám uvnitř i vně dané obce či města.

Škola tak naplňuje nejen svou výchovnou a vzdělávací funkci, ale zároveň se stává centrem společenského, kulturního a volnočasového života v rámci obce. Díky této profilaci rovněž napomáhá i rozvoji mezigeneračních vztahů a oslabování sociální izolace například starších obyvatel obce. Celkově může pozitivně působit na pěstování dobrých vztahů v dané obci. Otevřená škola se tak stává velmi úzkou součástí života všech.

Otevřené školy si obvykle tuto profilaci zařazují do koncepce či vize školy a následně si tvoří komunitní plán. V něm mohou být aktivity jak společenské, např. pořádání jarmarků, trhů, různých sezonních slavností apod., tak volnočasové – zájmové kroužky nejen pro děti, ale i další zájemce (u nás je keramika pro veřejnost), i vzdělávací – semináře a workshopy pro ostatní pedagogy, rodiče či jiné skupiny. Otevřená škola může své prostory i nabízet k pronájmu – dopoledne v učebnách probíhá výuka, odpoledne zde mohou probíhat pravidelné kurzy či pohybové aktivity, jako je jóga, aerobik aj.

Otevřené školy městské a venkovské se mohou lišit především v tradici školy jako centra kulturního dění. Na vesnici je tato tradice velmi významná – škola na vesnici spolu s kostelem a hostincem symbolizovaly pokrok a rozvoj vesnice. Zároveň bylo postavení venkovského učitele na osobnější úrovni a jeho vztah k obci mnohem užší. Venkovská komunitní škola posiluje pocit sounáležitosti s obcí a částečně zabraňuje i vylidňování vesnice či odlivu dětí a žáků do velkých měst. Díky aktivní spolupráci se spolky, ale i s farním úřadem, místní samosprávou, neziskovými organizacemi aj. si venkovská škola zároveň buduje svou prestiž.

Komunitní plán MŠ Nové Veselí

Jak bylo výše uvedeno, možností propojení školy se životem obce je mnoho. Naše mateřská škola je součástí příspěvkové organizace a obě její součásti se aktivně zapojují do života obce. Mohu-li zmínit podíl mateřské školy, pak je to výčet mnoha aktivit, kterými se naše „školička“ aktivně zapojila do života obce a jejího okolí. Nové Veselí je městys čítající cca 1300 obyvatel. Naše mateřská škola je spádová, má ve své spádové oblasti pět dalších obcí. Ve svém komunitním plánu máme akce jak kulturní, společenské, osvětové, tak i vzdělávací. Některé jsou pravidelné, každý rok se opakující, některé jednorázové, které vyvstaly z potřeb našeho městyse. 

Tradiční komunitní akce 

K pravidelně opakujícím se a již tradičním akcím patří svatováclavská pouť. Při této příležitosti máme otevřenou naši zahradu a pořádáme farmářské trhy. Dále se spolupodílíme na organizaci výstavy našich zahrádkářů, která probíhá souběžně s dalšími aktivitami městyse. Návštěvníci z blízkého i vzdálenějšího okolí tak mohou navštívit nejen mši svatou v kostele sv. Václava, ale i výstavy, které se každoročně obměňují, dále zahradu základní či mateřské školy a druhým rokem výše uvedené farmářské trhy. Na nich nabízíme produkty, které jsme vyrobili spolu s dětmi z plodů naší zahrady. Na naše trhy v loňském roce zavítalo na tři stovky návštěvníků, kteří si nejen mohli zakoupit kvalitní domácí produkty, ale i relaxovat na naší zahradě, dát si dobrou kávu či čaj nebo ochutnat buchty ze sezonních surovin.

Další tradiční komunitní aktivitou jsou svatomartinské slavnosti. Ty pořádáme již pátým rokem. Na slavnost chystáme nejen příjezd sv. Martina na koni, ale i martinské hody. Prostřednictvím plakátů vyzveme obyvatele, aby na hody upekli něco dobrého. Příchozí tak přinášejí různé dobroty, na kterých si pak společně pochutnáme. Zároveň se na celé organizaci podílejí i místní divadelníci, kteří ztvárňují příběh vojáka Martina, a dále i farní úřad. Pan děkan našemu martinskému průvodu vždy požehná a po celý průvod jde v čele s ostatními. 

Prosinec je také měsícem tradic, ve kterém probíhá mnoho kulturních a komunitních aktivit. Jde především o adventní zpívání předškoláků, dále o vánoční jarmark a kavárnu pro seniory. Celý program probíhá v sokolovně a pro všechny obyvatele je symbolem začátku adventního času. Ve školce také probíhá čtení babiček a dědečků, kteří navštěvují jednotlivé třídy a čtou dětem při odpočinku pohádky.

Placená zóna

Monika Kovalská, MŠ Kamarád, Nové Veselí