Financování asistentů pedagoga se změní

Asistenti pedagoga a speciální pedagogové-logopedi ve speciálních školách by od příštího roku už neměli dostávat peníze z rozpočtu na inkluzi, ale z rozpočtu škol na platy. Ministerstvo školství tak chce zabránit dvojímu způsobu financování těchto pracovníků.

Asistenti pedagoga jsou podle ministerstva školství „nejdražším prvkem inkluze“, ovšem navrhovaná „optimalizace“ může celou myšlenku inkluze a integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami výrazně změnit a zejména zhoršit podmínky vzdělávání těchto dětí. Velký problém přináší i skutečnost, že novela inkluzivní vyhlášky by měla vstoupit v platnost 1. ledna 2020, tedy v průběhu školního roku, což znamená změnu pravidel již rozehrané hry. Mnohé školy a zejména pak děti se mohou ocitnout ve značných nesnázích.

Pomůžou šablony?

Podle informací, které se v souvislostí se změnou vyhlášky objevují, by ministerstvo školství chtělo školy vést k tomu, aby využívaly sdílené asistenty. To vyplývá například z dopisu náměstka ministra školství Václava Pícla, který odpovídal otci jednoho dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. „Předškolní vzdělávání v mateřské škole probíhá na principu individualizace a snižování počtu dětí ve třídě je mj. i jedno z opatření Dlouhodobého záměru vzdělávání na období 2019–2023. Tento cíl je změnou systému financování ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dostatečně podpořen. Stát financuje ve třídě mateřské školy pedagogickou práci dvou učitelů s překryvem 2,5 hodiny denně. Financování asistenta pedagoga v běžné třídě je realizováno na základě podpůrných opatření doporučených školským poradenským zařízením konkrétním dětem. Tento pedagogický pracovník poskytuje podporu učiteli při vzdělávání a v souladu se zkušenostmi vyspělých zahraničních inkluzívních systémů směřuje jeho podpora nikoliv na jednotlivce, ale na skupinu třídy. To znamená, že je žádoucí využívat personální podporu sdíleného asistenta pedagoga. Může samozřejmě dojít k situacím, kdy je působení tří pedagogických pracovníků ve třídě (v době hlavních vzdělávacích činností) přesto náročné na organizaci z důvodu konkrétních speciálních vzdělávacích potřeb dětí. V tomto případě je možné využít financování personální podpory školního asistenta či speciálního pedagoga prostřednictvím Evropských strukturálních fondů (ESF) – aktuálně Šablony zjednodušeného vykazování MŠ, ZŠ a zajistit bezpečné inkluzívní prostředí pro předškolní vzdělávání.“

Sdílený asistent je ale pro mnohé děti velmi nevýhodným řešením. Zejména děti s poruchou autistického spektra, ale i s dalšími vývojovými poruchami, lépe prospívají, mají-li „svého“ asistenta. Navíc deklarovaný překryv, který Václav Pícl uvádí, je v mnoha mateřských školách pouze zbožným přáním, kterého se těžko dosahuje.

Tématu financování škol a novely inkluzivní vyhlášky se budeme nadále věnovat.

red

-red-