Upřímnost, která uzdravuje

Nancy McWilliams, uznávaná autorka, terapeutka a pedagožka, je u nás známá díky své knize Psychoanalytická diagnóza. Její Psychoanalytická psychoterapie na toto dílo volně navazuje, pojednává však o psychoanalytické terapii napříč různými přístupy se zvláštním zřetelem k praktickým problémům.

Kniha Psychoanalytická psychoterapie vychází z toho, že existuje řada různých teoretických rámců a škol psychoanalýzy, sdílejí však postupy, léčebný potenciál, nástrahy a charakteristiky terapeutického procesu. Právě společným tématům v psychoterapeutické praxi různých škol je kniha věnovaná. V textu se rovněž zračí skutečnost, že zatímco klasická freudovská psychoanalýza pracovala převážně s neurotickými klienty, dnešní terapeut se v praxi setká častěji s vážnější psychopatologií na úrovni poruchy osobnosti nebo psychózy. Autorka tento jev pokládá za pravděpodobný důsledek překotných společenských změn, avšak přichází s ujištěním, že i tyto vážnější poruchy lze dlouhodobou terapií úspěšně léčit. 


Jednotlivé kapitoly

Úvodní kapitoly pojednávají o základních hodnotách, předpokladech, přesvědčeních a postojích, které obvykle sdílejí dynamicky zaměření psychoterapeuti. Psychoanalýza stojí na předpokladu, že mezi upřímností k sobě a kvalitou života je úměrnost, avšak být k sobě upřímný a uvědomovat si své skutečné motivy není snadné ani samozřejmé. Autorka rovněž připouští morální až náboženský rozměr psychoanalýzy. V první kapitole stručně mapuje historický vývoj psychoanalýzy až do současnosti; hlásí se k pluralitnímu či eklektickému přístupu, hlavním východiskem pro ni však zůstává dílo Sigmunda Freuda. Komentuje i společné rysy všech psychodynamických přístupů, třeba zvědavost a úžas při odhalování nevědomí, přijetí složitosti vnitřního života i motivací, empatický postoj, výraznou roli terapeutovy subjektivity a význam emocí. Důležitá je rovněž citová vazba a důvěra v terapeutický proces.

Následující kapitoly jsou věnovány přípravě terapeuta i klienta. V souvislosti s přípravou terapeuta autorka komentuje typické obtíže a témata začínajících terapeutů – chyby, napětí mezi standardními postupy a individuální kreativitou, výhody i nesnáze supervize a důležitost vlastní analýzy terapeuta. V pojednání o přípravě klienta reflektuje téma emočního i fyzického bezpečí a také poučení o průběhu terapeutického procesu včetně přenosu. 

Placená zóna