Online archiv

Vydání: 10/2005

Spolupráce přes hranice kultur

Iva Poláčková Šolcová, 10/2005
Ivan Nový, Sylvia Schroll-MachlPraha, Management Press 2005. 313 s.

Co čte Joža Spurný?

Joža Spurný, 10/2005
Nakolik jsou předmětem mého odborného zájmu (mimo jiné) informace a psychologický pohled na ně, s chutí a zvědavostí jsem přečetl útlou knížku E. Mlezivy Diktatura informací - Jak s námi informace manipulují (Plzeň,Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, 133 s.).O informacích jako předmětu psychologického (a praktického) zájmu lze uvažovat: a) jako o nositeli znaků k poznání, uchopení reality, b) jako prostředku k ovlivňování interpersonálních procesů a vztahů, k přetváření (avytváření) reality (jak využít příp. zneužít psychologické vlastnosti informací k ovlivňování lidí). A právě tento druhý, sociálně psychologický a sociologický pohled na informace akcentuje E. Mleziva v uvedené publikaci.Jak uvádí sám autor:"Cílem publikace není systematické zpracování a celkový výklad informací. Při omezeném rozsahu se soustřeďuje na jejich psychosociální aspekty a na problémy, které v naší společnosti informacevytvářejí..."Namísto vytváření teorie si Mleziva všímá takových informačních fenoménů, jako jsou zdroje a typy informací, jejich kvantitativní a kvalitativní stránka, procesy výměny informací, funkce informací přizáměrném ovlivňování jedinců i skupin.Kromě úvodních"informací o informacích"(i když vztah informace - sdělení vnímám jinak než autor), mě osobně v publikaci nejvíce zaujaly pasáže o funkci záměrů obsažených v informacích, o možnostech odhalovánízáměrů a jejich využívání příjemci.Tato tematika totiž úzce koresponduje s mým dalším"životním"tématem - s psychologií moci (jejími druhy, formami, způsoby a prostředky prosazování). To, jakou moc nad námi mají informace (resp. ti, kdo jeprodukují) a proč, autor prezentuje na příkladech využívání záměrných informací v různých sférách života - především v politice (propagandě), v reklamě a v oblasti paranormálních jevů.Záměr, obsažený v informaci ať už v otevřené či skryté formě, představuje klíčovou kategorii při psychologické analýze sdělení. I když informace jsou schopny aktivovat naše emoce, (percepční a motivační procesy) samy osobě jsou psychologicky neutrální. Teprve náš záměr jim dává směr a cíl, vytváří jejich"užitnou"(a vlastně i směnnou) hodnotu. Kdo má informace, má moc. A kdo má moc, má informace. V našich záměrech lze vypozorovatnaše tendence k zacházení s mocí.Odhalení záměru obsaženého ve sdělení umožňuje lépe pochopit obsah a smysl sdělení, posoudit jeho pravdivost, motivaci autora, cílovost jeho komunikace, jednání, vypovídá leccos o vztahu mezi zdrojem informace a příjemcem.Pochopení záměru je základním předpokladem účinné a včasné obrany před manipulací, proti dezinformacím, fámám.Kromě výše uvedených pozitiv je mi blízký přístup E. Mlezivy k prezentaci informací. Autor neposkytuje návody. Popisem procesů zacházení s informacemi provokuje k samostatnému zamyšlení, k lepšímu porozumění a lepšíorientaci čtenářů v labyrintu informací. A jestli to byl jeho záměr, pak se mu vydařil.

Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý

Šárka Portešová, 10/2005
Vladimír DočkalPraha Nakladaelství Lidové noviny 2005. 256 s.

Každý den o trochu blíž

Hana Junová, 10/2005
Irvin D. Yalom, Ginny ElkinPortál, Praha 2005. 256 s.

Sex jako obohacení života neboli Sexuální trénink v sedmi lekcích.

Hanka Fifková, 10/2005
Stanislav KratochvílPraha, Grada 2005. 110 s.

Stud a zábrany v ženské sexualitě

10/2005
Důležitými faktory, které u mnoha žen ovlivňují vztah k vlastní sexualitě, jsou stud a zábrany. Ve své klinické praxi se s tímto fenoménem často setkávám - buď jako s něčím, co se ženě povedlo překonat, nebo jako s něčím, cojejí postoj formuje až doposud.

KOHO BYSTE CHTĚLI ZA SOUSEDY?

Katrňák a Rabušic, 10/2005
V letech 1999 a 2000 byl na území České republiky realizován výzkum postoje k menšinám. Respondentům byl předložen seznam skupin lidí a byli tázáni, koho by nechtěli mít za sousedy. V roce 1999 nechtělo mít za souseda HIVpozitivního člověka 21 % lidí (pro porovnání: nejneoblíbenější skupinou byli alkoholici, ty by za sousedy nechtělo 76 % respondentů). O rok později však projevilo nesouhlas s HIV pozitivními jako se sousedy již 47 % respondentů(první místo v neoblíbenosti zaujímali narkomané s 85 %). Netolerantnost respondentů tedy stoupla, i když je otázka, nakolik byly vzorky reprezentativní. V obou letech HIV pozitivní byli na žebříčku neoblíbenosti coby sousedé vpolovině čtrnáctipoložkového seznamu minorit.

Jak se žije s HIV

Olga UrbánkováFoto repro PD, 10/2005
HIV pozitivní lidé se musejí vyrovnávat vedle svého onemocnění i s reakcemi společnosti. Tyto reakce by se ovšem měly v mnohém změnit.Smrt Freddieho Mercuryho přitáhla pozornost světové veřejnosti k onemocnění AIDS.

Čtyři příběhy

Vladimír Michal, 10/2005
Projektivní technika interpretace obrázků

JAK POSTUPOVALI TI, KTEŘÍ TO ZVLÁDLI

Křivohlavý, 10/2005
Taylor, Lichtman a Wood zjistili pomocí nestrukturovaného rozhovoru s řadou pacientů, kteří zvládli zdravotní krizi, tři podstatné aspekty adaptace.Hledání smysluplnosti v tom, co se s člověkem děje. Ženy, které přežily rakovinu prsu, si vždy hledaly nějakou příčinu toho, co se stalo. I když šlo v některých případech o iluze, pomohly jim přežít. Více než polovina znich začala také uvažovat nad sebou samou, svým životem a svými hodnotami, což vedlo k vyšší osobnostní zralosti.Dalším aspektem adaptace je možnost události, které se s pacientem dějí, alespoň částečně sám řídit. Poslední charakteristikou úspěšného přístupu je pak schopnost vnímat pozitiva: pacientky se srovnávaly s těmi, které natom byly hůře, a posilovaly kladné sebehodnocení.

Když je záchod nekonečně daleko

Kateřina Hermanová, 10/2005
Vyrovnat se s omezením hybnosti bývá velmi těžké. Psychoterapeuti proto hledají možnosti, jak pacientům pomoci. Obracejí se přitom k podpůrnému přístupu i ke kognitivně-behaviorálním technikám. Hodit se mohou též prvkylogoterapie a různé další metody.Ilustrační foto (c) fotobanka.cz, petab

Volná láska versus nevěra

foto Vojtěch Vlk, 10/2005
Když se řekne volná láska, leckomu se asi vybaví květinové děti a šedesátá léta minulého století. Tento koncept je však stále aktuální a tak trochu se týká každého, kdo žije partnerským životem.Předností volné lásky je opravdová upřímnost, tvrdí jedni.