Příběhy očitých svědků

Pojem šoa označuje prožívání jedné linie událostí druhé světové války z pozice židů jakožto příslušníků náboženské skupiny nebo Židů coby členů národa. Vedle toho existuje také výraz holokaust označující vyhlazování osob různé národnosti nebo vyznání během druhé světové války. Pro účely tohoto článku vnímáme tyto pojmy synonymně.


Tematika šoa je pro současnou společnost velmi aktuální, a to zejména tématem nesnášenlivosti, rasismu, xenofobie, intolerance a antisemitismu. Tato skutečnost je podtržena faktem, že v nedávné době přijal tuzemský parlament usnesení vycházející z definice antisemitismu, tedy nenávisti vůči Židům, podle Mezinárodní aliance pro připomínku holokaustu. 

Nejen z výše uvedených důvodů by se žáci na základních školách měli s danou problematikou seznamovat, a to v co možná největším počtu vzdělávacích oborů. Samozřejmostí by mělo být zařazování této problematiky do výuky dějepisu nebo občanské výchovy. Většina zahraničních odborníků věnujících se fenoménu šoa v kontextu edukace usměrňuje svůj výzkum právě se zaměřením na výuku dějepisu („History“). 

Značný potenciál mají ale i jiné vzdělávací obory či průřezová témata. V článku prezentujeme výběr publikací a dalších zdrojů, v nichž lze nalézt inspiraci pro implementaci dané problematiky do výuky. 


Placená zóna

Milan Mašát