Na základě prožitkového učení dítě poznává sebe samo v různých situacích a učí se chápat jednání a chování druhých. Dramatická výchova na prvním stupni základní školy je primárně zaměřena na rozvoj dítěte v oblasti tělesné, emocionální, rozumové a jazykové.

Dramatická výchova patří do oblasti činnostního učení. To znamená, že dítě se učí formou aktivního poznávání, vjehož průběhu získává zkušenosti použitelné v dalším životě. Hlavním principem dramatické výchovy je komplexní rozvoj osobnosti dítěte – poznávání a ovládání těla, rozvoj řeči a práce s hlasem, zvládání emocí, vytváření vlastních postojů, prosociální chování, seberegulace. Klíčovými metodami využitelnými v prostředí základní školy jsou především dramatické hry a improvizace, také hra v roli.

Nabízíme několik inspirativních nápadů zdramatické výchovy, které se mohou stát skvělou příležitostí, jak podpořit individualitu každého dítěte a zároveň jeho začlenění do kolektivu i spolupráci dětí ve skupině. Dramatické hry s pantomimou


Zamilovaná Karkulka

Technika: simulační hra 

Pomůcky: papírky 

Popis hry: Paní učitelka napíše na lístky vlastnosti všech postav v pohádce, tedy charakteristické vlastnosti Karkulky, vlka, babičky, myslivce i maminky. Každé dítě si vylosuje jednu postavu. Obsah lístku si děti nesmějí navzájem prozradit. Začíná improvizace. Potkají se dvě osoby, nezáleží které, a ty rázem začnou předvádět charakteristickou vlastnost vylosované osoby. Třeba se potká zlý vlk a nadšená Karkulka, nebojácný myslivec a ustrašená babička, kulhavý vlk a veselá maminka. Ostatní děti hádají vlastnost i předváděnou postavu. 

Dá se to hrát také tak, že děti sedí vkruhu. Jedna osoba si stoupne doprostřed kruhu a předvádí vylosovanou postavu i s jejími vlastnostmi. Děti hádají vlastnost i předváděnou postavu. Hra skončí, když se všichni žáci prostřídají. 


Placená zóna

PaedDr. Lucie Zormanová

Rovné příležitosti, o.s., Ostrava