V hájemství Hejného metody

Hejného metoda představuje alternativu k tradičnímu pojetí výuky matematiky. Touto metodou se v současné době vyučuje téměř na pětině základních škol v České republice. Přístup k žákům a výuce je založen na dvanácti klíčových principech, které se opírají o dlouhodobý vědecký výzkum Milana Hejného a jeho otce Víta Hejného.

K alternativní metodě patří i alternativní učebnice. Milan Hejný s kolektivem spoluautorů zkompletoval ucelenou sadu učebních textů. K Matematice A a B přibyly díly C a D, s nimiž se žáci setkají v 7. a 8. ročníku základních škol a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Autoři nabízejí dvě různá tempa probírání učiva, proto není jasně stanoven ročník, ve kterém se budou žáci z těchto učebnic učit. Každá z učebnic je doplněna o pracovní sešit a společnou příručku učitele druhého stupně a víceletých gymnázií. 


Učitel moderátorem

V učebnicích matematiky podle Hejného konceptu nejsou probíraná témata ostře ohraničena. Pravidelně se střídají, prolínají se v různých kapitolách a při opakovaném zařazení do výuky se prohlubují. Cílem je, aby žáci získávali stále hlubší vhled do probírané problematiky. Učitel má vést žáky k tomu, aby skrze řešení úloh objevovali matematické zákonitosti a své znalosti si tvořili především sami. Pedagog má pak ve třídě spíše roli moderátora, případně rádce, který žáky dokáže vést správným směrem. 

Učebnice Matematika C obsahuje na osmdesáti stranách třicet čtyři kapitol. Zastoupena jsou témata zlomky, záporná čísla, dělitelnost, dělení, desetinná čísla, mocniny, procenta, poměr, rovnice, kombinatorika a pravděpodobnost, z geometrických pak trojúhelník a objem krychle. Jako v předchozích učebnicích i zde se objevují didaktická prostředí, jako je např. Autobus a Schody pro budování představy záporných čísel, nebo Mříž, která je prekonceptem kartézské soustavy souřadnic. Oběma učebnicemi žáky provází skupinka kamarádů, jejichž rozhovory a tvrzení mohou dětem usnadnit jejich vlastní objevování. Už v tomto díle je zařazena propedeutika lineární funkce a zobecňování pomocí proměnných. Odvážné je představení Cavalieriho principu. 

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola nebo v online archivu.

Zora Mašatová