Práva a povinnosti ředitele

Práva a povinnosti ředitele školy nalezneme v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Práva a povinnosti jsou vymezena v § 164, odst. 1 a odst. 2, dále pak v § 165 odst. 1 a odst. 2 a v § 166, odst. 1 až odst. 11.

OBECNÝ RÁMEC FUNKCE

Ředitel či ředitelka školy (dále jen „ředitel“) je osobou, která rozhoduje dá se říci ve všech aspektech řízení a zároveň ve všech těchto aspektech nese právní odpovědnost za svá rozhodnutí.

Konkrétně tedy ředitel školy:

 • Rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak.
 • Odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy.
 • Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb.
 • Vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření.
 • Vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Zajišťuje, aby zákonní zástupci dětí byli informování o procesu výchovy a vzdělávání dítěte.
 • Zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťováním výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem.
 • Odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými dětmi v organizaci.
 • Po dohodě se zřizovatelem stanovuje místo, termín a dobu pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a zveřejňuje je způsobem v místě obvyklém.
 • Rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy.
 • Rozhoduje o zařazení dětí do jednotlivých tříd v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
 • Vytváří v organizaci podmínky pro realizaci společného vzdělávání.
 • Po projednání se zřizovatelem stanovuje rozsah omezení nebo přerušení provozu MŠ.
 • Stanovuje výši úplaty za vzdělávání. Odpovídá za to, že MŠ poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem. 
 • Odpovídá za řádné vedení dokumentace školy podle ustanovení § 28 školského zákona.
 • Odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Jedná se o prostředky, které jsou mu přiděleny podle ustanovení § 160 až § 163 školského zákona. Jsou to prostředky účelově poskytnuté na:
 • Platy, náhrady platů, mzdy, nebo náhrady mezd.
 • Odměny za pracovní pohotovost.
 • Odměny za práci konanou mimo pracovní poměr, formou dohod.
 • Odstupné.
 • Výdaje určené k úhradě veřejného pojištění.
 • Příděly pro fond kulturních a sociálních potřeb a dále ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů.
 • Výdaje určené na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Výdaje určené přímo na rozvoj školy a kvality vzdělávání.
 • Výdaje určené na podporu vzdělávání dětí se speciální vzdělávacími potřebami.

Práva a povinnosti ředitele školy nevyplývají pouze a jenom ze školského zákona. V případě, že je statutárním orgánem, jedná jejím jménem v pracovněprávních vztazích. Zde má zajímavé postavení zaměstnavatele, ale i zaměstnance. Například se vysílá na pracovní cestu, určuje si nástup na dovolenou, uzavírá sám se sebou kvalifikační dohodu v případech, kdy získává nebo si zvyšuje či rozšiřuje kvalifikaci. Uzavírá nejen smlouvy či dohody podle zákoníku práce, ale také podle obchodního či občanského zákoníku.

Placená zóna

-red-