Dopady nemoci covid-19 na organizaci provozu mateřské školy

Příspěvek přináší základní přehled pravidel pro organizaci a provoz mateřské školy, se specifiky vyplývajícími z dopadů výskytu covidu-19. Lze předpokládat, že vývoj epidemiologické situace bude provoz a organizaci zařízení předškolní výchovy a vzdělávání i nadále ovlivňovat.

Základní parametry organizace je však nutné nastavit a informovat o nich zákonné zástupce dětí, rodiče a zaměstnance školy.

Legislativní rámec

Základní legislativní rámec, kterému je nutné věnovat pozornost:

Zákon č. 258/2000 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Znění platné od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.

Tento zákon upravuje příslušné právní předpisy Evropské unie v přímé návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie

Konkretizace:

a) Práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

b) Soustava orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc.

c) Úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblastech ochrany a podpory veřejného zdraví a hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí.

Zákon o ochraně veřejného zdraví je jako právní předpis závazný pro:

Školy (mateřské, základní, střední a vyšší odborné), školská zařízení (školní družiny, internáty, domovy, střediska praktického vyučování), zájmová zařízení (základní umělecké školy, domy dětí a mládeže, kluby) a v neposlední řadě zařízení pro výkon ústavní výchovy a pro preventivně výchovnou péči (diagnostické ústavy, střediska výchovné péče, výchovné ústavy, dětské domovy).

V souvislosti s postupy směřujícími k ochraně zdraví dětí a zaměstnanců školy je nutné naprosto správně definovat terminologii. Právě ta bývá chybně vykládána zejména veřejnými sdělovacími prostředky. Jedná se o požadavky školy směrem k zákonným zástupcům při projevech infekčního onemocnění, při náhlém onemocnění dítěte v kolektivu mateřské školy, případně přímý výskyt covidu-19 v kolektivu dětí mateřské školy. Terminologii bude nutné zapracovat do Školního řádu, protože právě ve Školním řádu je nutné definovat a konkretizovat tyto situace:

Placená zóna

-red-