Aktualizace školního řádu v dopadech covidu-19

Školní řád patří mezi nejdůležitější, klíčové dokumenty školy. Oblast práv a povinností je zde vytyčena pro všechny účastníky výchovně-vzdělávacího procesu. V minulosti přinesla zásadní změny například aplikace vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Nyní zásadním způsobem do obsahu školních řádů zasahují změny spojené s dopady nemoci covid-19. Jako příklad zde lze uvést novelizaci školského zákona, která byla v roce 2020 přijata ve zrychlené podobě z důvodu nutnosti realizace distanční formy vzdělávání. Ještě nikdy nebyl v takové míře v resortu školství a vzdělávání kladen důraz na ochranu veřejného zdraví. Do organizace a provozu škol zasahuje zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Nutno podotknout, že školní řád musí vždy zohledňovat individuální specifika školy. Nelze proto školní řád připravit v „univerzální“ podobě, která by byla aplikovatelná plošně na všech školách.

Obsahový koncept musí zahrnovat: 

 1. Požadavky vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Požadavky vyplývající z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Jiné požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů, jako je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Školský zákon

Základní požadavky vyplývající ze školského zákona se ke konceptu ŠŘ váží v § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon): 

 • Školní řád vydává ředitel(ka) školy a zveřejňuje jej na veřejně přístupném místě. 
 • O vydání či aktualizaci musí být prokazatelně informování všichni účastníci výchovně-vzdělávacího procesu. 
 • Nezbytnou součástí je systém hodnocení školy a systém hodnocení dětí/žáků. 
 • Obsahový koncept musí definovat podrobnosti výkonu práv a povinností dětí, žáků a studentů i jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci, ve škole, nebo školském zařízení, provoz a vnitřní režim. Dále podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a jejich ochranu před sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí, a také podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, žáků, studentů, zaměstnanců školy a zákonných zástupců.

Inkluzivní vyhláška

 • ŠŘ zahrnuje oblast vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Informuje o podpoře a možnostech poskytování podpůrných opatření, o možnosti poskytování poradenské pomoci. 
 • Zpracovány jsou informace o postupu školy při odmítání součinnosti ze strany zákonného zástupce (při procesu přiznání podpůrných opatření). 
 • Informace týkající se základních kroků vyplývajících z § 16 b zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění.

Zákon o ochraně veřejného zdraví

Požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zahrnují rovinu ochrany veřejného zdraví, předcházení šíření infekčních chorob, povinnosti školy v rovině výše zmíněného a povinnosti zákonného zástupce. 

 • Informace o součinnosti školy v případech nařízení Vlády České republiky (celorepubliková), nařízení Ministerstva zdravotnictví (plošná) a nařízení příslušných, Krajských hygienických stanic (lokální). 
 • Do oblasti režimových požadavků spojených s přímým provozem školy zasahuje také vyhláška č. 410/2000 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace konkretizujeme v Provozním řádu školy a Provozním řádu školní jídelny.

Mezi nejčastější chyby v oblasti školních řádů patří:

 • Absence data platnosti a účinnosti. 
 • ŠŘ není k dispozici na veřejně přístupném místě. 
 • Se ŠŘ nebyli prokazatelně seznámeni všichni účastníci výchovně-vzdělávacího procesu. 
 • ŠŘ nemá zapracován systém hodnocení. 
 • Výchovná opatření (ZŠ) neodpovídají platným právním předpisům. 
 • ŠŘ nemá zapracován systém realizace individuální formy vzdělávání. 
 • Chybná terminologie (pedagog x učitel; karanténa x izolace).
 • Absence informace k povinnosti distanční formy vzdělávání.

Základní koncept obsahové části, která splňuje požadavky vyplývající z platných právních předpisů (chronologie není dogmatem):

 1. Práva a povinnosti dětí (žáků) a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky. 
 2. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. 
 3. Provoz a vnitřní režim školy.
 4. Práva a povinnosti školy. 
 5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků.
 6. Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 7. Podmínky zacházení s majetkem školy. 
 8. Podmínky realizace povinné školní docházky/povinného předškolního vzdělávání.

A dále doporučuji doplnit:

9. Systém hodnocení školy. 

10. Systém hodnocení dětí, žáků. 

11. Systém medikace a zdravotnických úkonů ve škole.

Aktualizace každého dokumentu je náročným procesem, ale přesto se můžeme vyhnout opakovaným aktualizacím školního řádu z důvodu odlišných epidemických opatření, nařízení vlády či KHS. Připravila jsem pro vás metodickou pomůcku – aktualizaci obsahové části školního řádu takovým způsobem, že zohledňuje oblast ochrany veřejného zdraví, a tak je dokument použitelný dlouhodobě.

Praktická část:

 1. Práva a povinnosti dětí (žáků) a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky 

Práva dětí/žáků 

Dítě/žák má právo například: 

 • Individuálně uspokojovat své potřeby. 
 • Účastnit se aktivit nabízených učitelkou. 
 • Mít poskytnuta podpůrná opatření: 
  • Na opakovanou edukaci ze strany školy v rovině prevence šíření infekčních chorob a dodržování pravidel osobní hygieny. 
  • Na vytváření prostředí pro dodržování zásad hygieny ze strany školy. 
  • Na prostředí, ve kterém se předchází šíření infekčních chorob a dodržují se aktuální nařízení celorepublikového, plošného či lokálního charakteru. 
  • Na ochranu zdraví a bezpečí.

Povinnosti dětí/žáků

Dítě/žák má povinnost například: 

 • Respektovat pokyny pedagogických pracovníků. 
 • Respektovat pravidla vzájemného soužití, v kolektivu, třídě, škole… 
 • Dodržovat zásady osobní hygieny. 
 • Respektovat práva vrstevníků na bezpečí, ochranu zdraví, ochranu osobní integrity...
 • Účastnit se situací vyplývajících z platných nařízení tzv. Distanční formy výuky. 

Komentář: Nutné je doplnit do ŠŘ varianty distančních forem vzdělávání a odkaz na postup školy v případě, že zákonný zástupce není součinný.

Práva zákonných zástupců dětí/žáků 

Zákonný zástupce má právo například: 

 • Domluvit se s učitelkou na individuální konzultaci s učitelem/učitelkou/ředitelkou školy za podmínek, stanovených školou. 
 • Být informován školou. 
 • Právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života. 
 • Na vytváření podmínek pro dodržování osobní hygieny a prevence šíření infekčních chorob ze strany školy. 
 • Po dohodě s pedagogy pozorovat činnosti ve třídě a účastnit se jich, přičemž účast zákonného zástupce nesmí narušovat chod třídy, organizaci, bezpečí a zdraví ostatních dětí kolektivu (MŠ).

Povinnosti zákonných zástupců 

Zákonný zástupce dítěte/žáka má povinnost například: 

 • Informovat školu o důvodech nepřítomnosti dítěte/žáka. 
 • Ohlásit výskyt infekčního onemocnění. 
 • Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte/žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání. Požadavek je definován § 22, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Komentář: Doplníme také přesný postup školy v případě výskytu příznaků infekční choroby u dítěte: 

- Při ranním příchodu.

- Při výuce či pobytu v MŠ. 

Odkazujeme na § 7, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví), ve znění pozdějších předpisů.

 1. Pravidla vzájemných vztahů (nejen) s pedagogickými pracovníky 
 2. Pedagogové se vyjadřují otevřeně, aktivně přistupují k řešení problémů. 
 3. Mají snahu eliminovat vznik krizových situací v pedagogickém týmu.
 4. Podporují vzájemnou důvěru, toleranci, zdvořilost, solidaritu. 
 5. Jednají čestně, pravdivě. 
 6. Podílí se na vytváření pozitivního klimatu na úrovni tříd i školy. 
 7. Snaží se jednat asertivně a konstruktivně přistupují k řešení problémů. 
 8. Nepřijatelné je agresivní chování vůči dětem/žákům, kolegům i zákonným zástupcům dětí. 
 9. Děti nesmí být nuceny do jídla (MŠ). 
 10. Nepřijatelné je nutit děti ke spánku (MŠ).
 11. Provoz a vnitřní režim školy 
 12. Definuje podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (MŠ). 
 13. Vyjadřuje se k podmínkám přijímání dětí mladších 3 let (MŠ). 
 14. Vyjadřuje se k otázkám podmínek očkování u dětí/žáků a stanovuje pravidla realizace a přijetí dítěte/žáka na zotavovací akci. 
 15. Popisuje podmínky průběhu zápisu do MŠ/ZŠ, jakož i termíny zápisů. 
 16. Popisuje podmínky pro uzavření školy (v období letních prázdnin MŠ), dále přesně popisuje, za jakých podmínek je relevantní uzavření školy a jakým způsobem jsou informováni zákonní zástupci dětí. 
 17. Popisuje režimové požadavky, například příchod dětí do ZŠ, MŠ, odchod, podmínky zajištění bezpečnosti při příchodu zákonných zástupců či jiných osob do školy. 
 18. Informuje stručně o mimoškolních aktivitách a jiných školních akcích (návštěva divadel, vzdělávacích aktivit apod.) 
 19. Definuje podmínky úplaty za vzdělávání a stravování.
 20. Škola zohledňuje v režimových požadavcích nařízení Vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a Krajské hygienické stanice.
 21. Definuje podmínky stravování a výdeje stravy, stejně tak doplňkovou činnost.
 22. Práva a povinnosti školy 

Například:

 • Mezi základní povinnosti mateřské školy patří zejména zajistit kvalitní výchovně-vzdělávací proces, rozvoj dítěte ve všech oblastech definovaných RVP PV pod vedením kvalifikovaných pedagogů. A zajištění optimálních podmínek pro to, aby proces mohl probíhat.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je například rýma, kašel, teplota, bolest kloubů, bolest hlavy atd.), ale věnuje těmto příznakům pozornost. 
 • Škola má povinnost předcházet šíření infekčních chorob, včetně covidu-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví), ve znění pozdějších předpisů, tím, že je povinna zajistit oddělení dítěte/žáka, které/ý vykazuje příznaky infekčního onemocnění, od ostatních dětí/žáků a zajistit pro něj dohled zletilé osoby, která je v pracovně-právním vztahu se školou.
 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků

Při vzdělávání dětí/žáků dodržují pedagogové zásady a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanovuje platná školská a pracovně-právní legislativa a předpisy. 

Tyto zásady a pravidla:

 • Popisují podmínky zajištění bezpečnosti dětí/žáků ve třídách, společných prostorách, při pobytu venku či mimo budovu a pozemek školy. 
 • Popisují podmínky přepravy prostředky hromadné dopravy. 
 • Odkazují na Minimální preventivní program školy (MŠ a ZŠ) a Krizový plán (ZŠ). 
 • Definují postup pedagogických pracovníků v případě informování zákonných zástupců dětí /žáků (při náhlém onemocnění, při úraze). 
 • Informují o požadavcích vyplývajících z dalších právních předpisů (zákaz kouření apod.).

Komentář: Nezapomeňte doplnit také další obsahové části školního řádu.

 1. Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 2. Podmínky zacházení s majetkem školy. 
 3. Podmínky realizace povinné školní docházky / povinného předškolního vzdělávání.

Mgr. Lenka Polášková


Placená zóna

-red-