Zotavovací akce a školy v přírodě v kostce

Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Zotavovací akce se může skládat z více běhů. Pro účely účasti na zotavovací akci se za dítě ve věku do 15 let považuje i dítě, které v kalendářním roce, kdy je zotavovací akce pořádána, dovrší věk 15 let. Školou v přírodě se pro účely tohoto zákona rozumí zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy, který organizuje.

Zjišťování a hodnocení bezpečného prostředí ve školách a výchovy ke zdraví je uskutečňováno komplexně. Toto hodnocení a kontrolu zajišťuje Česká školní inspekce v rámci svých hlavních úkolů. Při kontrole a hodnocení je úkolem České školní inspekce zjišťovat, zda kontrolované osoby dodržují právní předpisy, zda analyzují výsledky kontrol a hodnocení a přijímají opatření k odstranění nedostatků zjištěných ve sledovaných oblastech, včetně opatření vedoucích k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik a zda jsou přijatá opatření kontrolovanou osobou plněna. Dalšími kontrolními orgány jsou například Státní úřad inspekce práce nebo Hasičský záchranný sbor.

Zotavovací akce

Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti. A to i v případě, že se ho účastní mladiství. Na pořádání výchovně rekreačních táborů se vztahují podmínky upravené pro pořádání zotavovacích akcí (Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

Při organizovaném pobytu dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví § 8 odst. 1 věta první, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném, musí osoba, která akci pořádá, zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a 3 (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu 5 dnů nebo kratší, musí zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení a zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce.

Povinnosti školy před zahájením zotavovací akce nebo školy v přírodě

Pořádající osoba nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů, je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce nebo školy v přírodě ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví:

a) termín a místo jejího konání, a to s uvedením adresy nebo názvu katastrálního území a zeměpisných souřadnic,

b) počet zúčastněných dětí; jedná-li se o zotavovací akci, počet dětí zúčastněných v každém běhu s uvedením data jeho zahájení a ukončení,

c) způsob jejího zabezpečení pitnou vodou,

d) způsob zajištění stravování účastníků a

e) jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě nebo zotavovací akci, a to pro každý běh zotavovací akce, a telefonní číslo na ni.

Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci

1) Škola může na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů vyslat jen dítě, které

a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní,

b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a

c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

2) Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené v odstavci 1 a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě na dobu delší než 5 dnů nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

ZDROJ: Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).


Na co nezapomenout při přípravě dokumentace:

 • Přihláška dítěte, žáka na školu v přírodě.
 • Seznam dětí/žáků.
 • Zdravotnický deník.
 • Seznam účastníků – fyzických osob (pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci).
 • Prohlášení zákonného zástupce dítěte/žáka o bezinfekčnosti.
 • Čestné prohlášení zákonného zástupce, že dítě/žák nepřišel v posledních dnech do kontaktu s osobou s projevy infekční choroby a nikým, komu bylo nařízeno karanténní opatření.
 • Smlouva s provozovatelem (poskytovatelem) školy v přírodě.
 • Plán výchovně-vzdělávací činnosti.
 • Režim dne.
 • Zpráva o průběhu školy v přírodě.
 • Oznámení lékaři v místě konání akce.
 • Instruktáž pracovníků činných na akci.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte/žáka k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.
 • Seznam minimálního rozsahu vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě.
 • Plán školy v přírodě.
 • Vyúčtování akce pořádané školou.


Placená zóna

-red-