Inspekční činnost České školní inspekce v oblasti stravování

Česká školní inspekce je nezávislým, samostatným úřadem České republiky. Je to hodnotitel počátečního vzdělávání, kvality a efektivity. Pravidelné hodnocení vzdělávací soustavy probíhá na základě plánů a úkolů na konkrétní školní rok.

Jak je tomu ale v případě inspekční činnosti zaměřené na školní stravování? Školní stravování se stalo nedílnou součástí našeho školství. V rámci uplatňování nutriční politiky státu a ovlivňování výživy dětí a mládeže má jednoznačně v systému nezastupitelné místo.

Stížnost nebo podnět může podat každá osoba, včetně osob nezletilých. Za stížnost se považuje takové podání, kterým se stěžovatel domáhá ochrany svých práv a požaduje v tomto směru nápravu. Stížnost lze podat klasickou poštou, e-mailem, telefonicky nebo osobně. Stížnost je možné zaslat v anonymní podobě, zde je však samozřejmě problematické sdělení výsledků inspekční činnosti a důvodnost či naopak nedůvodnost podnětu.

Inspekční tým je povinen seznámit alespoň 10 pracovních dní před zahájením inspekční činnosti ředitele s předmětem inspekční činnosti, termínem zahájení inspekční činnosti a předpokládaným termínem jeho ukončení. Dále s časovým plánem, požadovanou dokumentací a požadavky na součinnost na místě.

Oznámení probíhá na základě oznamovacího dopisu. Je však nutné vzít na zřetel, že v případech, kdy by mohl být zmařen výsledek inspekční činnosti, se oznamovací dopis nezasílá,

Oblast školního stravování je upravena ustanovením § 122, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na něj navazující prováděcí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Posuzování úrovně školního stravování a kontrola poskytování těchto školských služeb probíhá obvykle v souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na příslušný školní rok. Cílem realizace inspekční činnosti je státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování stravovacích služeb ve školách a školských zařízeních a zvyšování úrovně školního stravování. Úkolem České školní inspekce je ověřit primárně dodržování platných právních předpisů na úseku školního stravování a zhodnotit kvalitu poskytovaných školských služeb v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a spolu s ostatními subjekty, tj. zřizovateli a zejména ve spolupráci s rodiči, se podílet na zkvalitňování školských služeb.


Základní oblasti inspekční činnosti, na které se ČŠI zaměřuje:


§  Kontrola plnění výživových norem


Při kontrole plnění výživových norem se inspekce zaměřuje na posouzení sestavených jídelních lístků, sledování průměrné měsíční spotřeby potravin v návaznosti na věkovou skupinu strávníků, podávaný druh pokrmu a vhodnost použitých surovin při přípravě pokrmů.

§  Kontrola stanovení finančních limitů na nákup potravinOvěřuje se, zda stravovací zařízení či jiná osoba poskytující stravovací služby stanovila finanční limity s ohledem na správné zařazení strávníků podle věkových skupin a zda jsou finanční limity čerpány ve prospěch strávníků.

  • Podmínky školního stravování


Posuzují se podmínky, za jakých stravování probíhá. Ty jsou stanoveny v provozním řádu školní jídelny. Důležité je mimo jiné hledisko, zda jsou strávníci informováni o všech skutečnostech spojených s využíváním školního stravování, zda je řád funkční a odpovídá podmínkám školní jídelny.

  • Rozsah poskytovaných služeb


Posuzuje se, zda je strávníkům poskytován příslušný počet hlavních a doplňkových jídel (včetně pitného režimu) v závislosti na délce pobytu ve škole nebo školském zařízení.

§  Provozování doplňkové činnosti


Placená zóna

-red-