Transgender identity v dnešní době

Ve světě, který je stále více definován svou rozmanitostí a složitostí, může být obtížné orientovat se v současné debatě o genderu. Psycholog TOMÁŠ KUFA nabízí stručný pohled do tematiky.

Debata o genderu není nikterak nová a v psychoanalytické literatuře ji najdeme již ve dvacátých letech minulého století; její současné pokračování zasahuje řadu vědních oborů a nabývá pro jednotlivce nepostihnutelné komplexity. Její veřejná a celospolečenská část tuto složitost nejen není s to postihnout, ale často se omezuje na pár vyhrocených a poplašných hesel či frází. 

V posledním desetiletí sledujeme mezi odborníky na duševní zdraví zvýšený odborný zájem o problematiku transgenderu – zde budeme tento výraz vnímat jako zastřešující termín pro transgender, nebinární a genderově rozmanité osoby. Jedná se o široké spektrum vnímání vlastní feminity a maskulinity, které u některých lidí akceptuje tradiční rozdělení světa na muže a ženy a místy mu oponuje.

Trans lidé, kteří byli dříve dominantně klientelou specializovaných ambulancí a center, dnes přicházejí do běžných praxí psychologů, psychoterapeutů a psychiatrů. Akceptujeme, že přicházejí s běžnými potížemi jako jiná klientela a nemáme již tendence odesílat je na specializovaná (sexuologická) pracoviště. Ta vyhledávají trans lidé zpravidla za specifickým účelem medicínské tranzice. 

Porozumění transgender a genderové rozmanitosti zahrnuje uznání širokého spektra vyjadřování lidské identity. Transgenderové osoby jsou ty, jejichž genderová identita se liší od pohlaví, které jim bylo při narození přiřazeno, zatímco genderová rozmanitost zahrnuje škálu identit, které nemusejí přesně zapadat do kategorií „muž“ nebo „žena“, jako jsou nebinární, genderqueer a agender. Je přitom důležité akceptovat, že gender je hluboce osobní aspekt jedince, který může skutečně definovat pouze daný člověk. 

Každý máme svoje prožívání a vyjadřování genderu, u někoho se blíží stereotypnímu střednímu proudu a je mu v něm komfortně (a to platí jak pro trans, tak i cis osoby), jiní lidé jsou od těchto stereotypů značně vzdáleni a složitě hledají způsoby, jak by mohli svoji genderovou identitu bezpečně vyjádřit. Otevřená společnost, která oceňuje rozmanitost, může toto hledání usnadnit a podpořit tak duševní zdraví a psychickou pohodu celé populace. 


Genderová dysforie

Transgender a genderová dysforie jsou související, ale odlišné pojmy. Genderová dysforie je oproti výše popsanému zastřešujícímu pojmu transgender jasně definovaná medicínská kategorie charakterizovaná výraznou úzkostí nebo nepohodlím, které je způsobeno rozdílem mezi tělesným pohlavím a prožívaným a vyjadřovaným genderem. Pokud toto nepohodlí významně zasahuje do běžného fungování daného jedince a limituje ho dlouhodobě konzistentním a trvalým způsobem, mluvíme o genderové dysforii. 

Dlužno dodat, že ne všichni trans jedinci tyto stavy zažívají, protože úroveň úzkosti se může široce lišit v závislosti na osobních okolnostech, sociální podpoře a míře akceptace. Pro některé může sociální a/nebo medicínská tranzice dysforii zmírnit, ale není to univerzální řešení ani požadavek trans osob. 


Psychoterapie a trans lidé

Trans lidé vyhledávají psychoterapii z řady důvodů, jen v minimálním množství případů ale proto, že by chtěli ovlivnit vlastní identitu (konverzní terapie je považována za neetickou). Většinově hledají v terapii stejně jako většinová populace bezpečné místo a potýkají se se zcela běžnou problematikou: úzkostmi a depresivními potížemi, potížemi ve vztazích, sebedůvěrou, traumatizací, otázkami ohledně budoucího směřování svého života. Existuje nicméně i mnoho otázek genderově specifických. 

Řada lidí chce během terapie objevovat svoji genderovou identitu a formu jejího vyjádření, tak aby se cítili v bezpečí, přijatí a v souladu se svým vnitřním prožíváním. Zcela zjevným tématem je zvládání genderové dysforie a orientace v tom, jak s ní nakládat a jaké formy eventuální tranzice zvolit; jde o možnost zvažovat míru sociálních změn a medicínských zákroků, přemýšlení o očekáváních od tranzice. Část klientů vstupuje do terapie právě v období tranzice, aby měla dostatečnou formu podpory při této zcela zásadní životní změně. 

Další významnou oblastí je diskriminace a misgendering (úmyslné či náhodné přiřazování daného člověka k genderu, kterým se necítí být) a jejich zvládání. A nakonec jsou zde i vztahové otázky – kdo a jak daného člověka přitahuje, jak lze prožívat sexualitu ve vztazích, postupem času může přicházet i diskuse o zakládání rodiny. Podpůrně psychoterapeutické nebo edukační vedení zasluhují i nejbližší, zejména rodiče, kteří často přicházejí se stereotypní představou o tom, co se s jejich dítětem bude dít. Zpravidla značně předbíhají čas a nejčastěji vyjadřují obavy z chirurgických zákroků, a to i u dětí, které zatím k medicínské tranzici nesměřují. Na místě je pak edukovat, obavy mírnit a rozšiřovat spektrum možností, které mohou mladému člověku ulevit.


Základní slovníček pojmů

Transgender (trans): Nejširší a zastřešující termín pro celé spektrum vzájemně odlišných lidí, jejichž genderová identita se liší od biologického pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození. Nejedná se o medicínské označení. Genderová identita je vnitřní porozumění a prožívání sebe samého na spektru maskulinita a feminita, případně jako obojího nebo ani jednoho. 

Cisgender: Výraz pro osobu, jejíž genderová identita odpovídá pohlaví, které jí bylo při narození přiřazeno – jde o většinu populace. Nijak neimplikuje složitost či jednoduchost vztahu k vlastní feminitě či maskulinitě. Vztah k vlastní genderové identitě a jejímu vyjadřování (expresi) je komplexní a pro různé osoby různě složitý bez ohledu na to, zda jsou trans nebo cis. 

Genderová exprese se kulturně a historicky mění a souvisí s genderovými stereotypy – typickými očekáváními od chlapců a dívek, která se týkají všech aspektů vyjadřování jejich genderu (typ oblečení, líčení, volby povolání, vlastností, mírou účasti na veřejném životě, mírou péče o rodinu…). Osoby, jejichž genderový projev neodpovídá stereotypům, se označují jako genderově nonkonformní, opět se může jednat jak o trans, tak častěji cis osoby. Genderová nonkonformita neindikuje sexuální orientaci daného jedince. 

Genderová dysforie: Medicínská jednotka označující dlouhodobý a konzistentní klinicky významný stres nebo nepohodlí, které vzniká z rozdílu mezi genderovou identitou osoby a biologickým pohlavím. Je důležité poznamenat, že ne všichni transgender lidé prožívají dysforii a že ne každý člověk, který prožívá dysforii, si přeje medicínské zákroky pro její zmírnění. 

Transsexualita je dřívější medicínské označení zejména pro osoby, které toužily podstoupit medicínskou tranzici. Pro některé je termín přijatelný a samy se s ním ztotožňují, pro jiné je již zastaralý a neakceptovatelný. Vztah k termínům transgender a genderová dysforie je komplikovaný. Zjednodušeně bychom mohli říct, že ze skupiny trans lidí trpí určitá podmnožina genderovou dysforií a z nich by určitá podskupina odpovídala dříve definované transsexualitě. 

Nebinární: Termín používaný pro osoby, které se neidentifikují výhradně jako muži nebo ženy. Nebinární lidé se mohou identifikovat jako oba gendery, někde mezi nimi. Lidé, kteří se sami identifikují zcela mimo kategorie feminity a maskulinity, se označují jako agenderové

Genderqueer: Podobně jako nebinární, je to termín používaný některými lidmi, kteří se neztotožňují striktně s mužskými nebo ženskými identitami nebo rolemi. 

Genderfluid: Osoba prožívající vlastní genderovou identitu jako měnlivou a nepevně danou, v některých obdobích se cítí více maskulinně, jindy více feminně. 

Misgendering: Užívání zájmen nebo formy oslovení, které správně neodráží genderovou identitu kontaktované osoby. Může se jednat o náhodný omyl, nebo zcela úmyslný disrespekt, který pak daný jedinec vnímá úkorněji; situace zvyšuje jeho dysforii a snižuje kvalitu života. Respekt k preferovaným zájmenům a jménu dnes považujeme za dobré mravy a naplňování běžných společenských konvencí. 

Tranzice: Proces, během něhož trans osoba začíná žít v souladu s genderem, se kterým se identifikuje. Obsahuje sociální, legální a medicínské zásahy (někdy všechny, jindy pouze některé).

Genderově afirmativní/potvrzující medicínská péče: Soubor hormonálních a chirurgických zákroků, které mění tělo osoby tak, aby lépe odráželo její genderovou identitu. Jeho cílem je snížit genderovou dysforii a tradičně, ačkoli nepřesně, se označuje jako „změna pohlaví“. 

Intersex: Odkazuje k jedincům, u nichž se na různých úrovních (chromozomální, hormonální, gonadické a vnějším genitálu) objevují biologické znaky obou pohlaví – například osoba se zevním ženským genitálem a současně varlaty, eventuálně mužským chromozomem. Intersex variant je široká škála. Typicky jsou ve sledování endokrinologů, gynekologů a urologů. Užitečné odkazy: 

Národní linka pro sexuální a genderové zdraví: sexhelplinka.cz; tel.: 314 004 002

Internetová poradna S barvou ven: www.sbarvouven.cz.

Placená zóna

Tomáš Kufa

je klinický psycholog a psychoterapeut, absolvent studia psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, pracuje na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a zároveň se věnuje soukromé praxi a výzkumu. Působí v redakci webového magazínu Psychoanalýza dnes a věnuje se tématům psychoanalýzy, sexuality a genderu i širokému spektru duševních chorob a poruch.