1. února 1844 se narodil zakladatel APA Granville Stanley Hall

Jeden z pionýrů americké psychologie Granville Stanley Hall založil v roce 1887 první americký psychologický časopis American Journal of Psychology a o čtyři roky později Pedagogical Seminary, který byl přejmenován na Journal of Genetic Psychology. V roce 1881 na univerzitě Johna Hopkinse založil psychologickou laboratoř, která je považována za první v USA. Když byla v roce 1899 založena Clarkova univerzita, byl jmenován jejím rektorem a zůstal jím po dobu 31 let, do roku 1920. V roce 1892 svolal zakládací setkání Americké psychologické asociace (APA) a byl zvolen jejím prvním prezidentem. Hallovým prioritním výzkumným zájmem byl vývoj dítěte, který považoval za analogický lidské evoluci. V tom byl ovlivněn Ernstem Haeckelem. Hall původně studoval teologii, pak filosofii a teprve potom psychologii. Když Wilhelm Wundt publikoval v roce 1874 své Základy fyziologické psychologie, Hall se rozhodl odjet studovat k Wundtovi do Lipska. V roce 1909 pozval do USA Sigmunda Freuda a Carla Gustava Junga na přednáškové turné. V roce 1915 založil Journal of Applied Psychology. Z řady publikací jsou nejvýznamnější dvě knihy: dvoudílná Adolescence a Aspects of Child Life and Education, která vyšla v roce 1921, tři roky před jeho smrtí. Ve své práci o adolescenci, publikované v roce 1904, zdůraznil tři charakteristiky: konflikt s rodiči, poruchy nálad a rizikové chování. Mnohé jeho striktní pedagogické a psychologické názory jsou dnes překonány, ale jeho místo v dějinách psychologie zůstává. 6. února 2009 zemřel český psycholog, filozof a antropolog, teoretik komiky a mystifikátor Vladimír Borecký. Léta pracoval jako klinický psycholog, od roku 1991 působil na katedře kulturologie FF UK. Je autorem u nás ojedinělých teoretických prací, které zkoumají oblast komična, humoru a smíchu (Teorie komiky, Imaginace, hra a komika), ale i tragikomického výkladu o mašiblech (magorech, šílencích, blbech) Zrcadlo obzvláštního. 7. února 1870 se ve Vídni narodil Alfred Adler, psycholog, psychiatr, zakladatel individuální psychologie, jednoho z hlavních hlubinných psychologických směrů. Do roku 1911 spolupracoval s Freudem, poté začal pracovat na vytvoření vlastní školy. Jejím názvem chtěl vyjádřit, že každý člověk je svébytné individuum, které funguje jako celistvá bytost. Dalším důležitým termínem Adlerova systému je životní styl, způsob, jakým se jedinec začleňuje do společnosti a jenž představuje podstatný princip určující vývoj každého jednotlivce. Za rozhodující faktor vývoje považuje Adler pocit nedostatečnosti, pramenící ze srovnávání s jinými lidmi či z vlastní orgánové méněcennosti. Pocit nedostačivosti je podle Adlera do značné míry motivující, vede k překonávání překážek, u některých jedinců se však může rozvinout v komplex méněcennosti, charakterizovaný hluboce zakořeněnou malomyslností. Veškeré lidské chování je podle individuální psychologie orientované na individuální cíl, byť nemusí být vždy vědomý nebo vědomě záměrný. 23. února 1883 se narodil německý filozof a psychiatr, představitel existencialismu Karl Theodor Jaspers. Působil jako profesor psychologie a přes psychologii dospěl k formulaci svých filozofických názorů, které byly ovlivněny myšlenkami E. Husserla a S. Kierkegaardema. Existence je věčná neuspokojenost, protože ustavičně přesahuje samu sebe k absolutnímu bytí. Jaspers klade důraz na hraniční prožitky existence, v nichž člověk objevuje sám sebe a nahlíží, že poslední rozhodnutí je v jeho rukou, tedy uvědomuje si svobodu, která je vždy svobodou v dané situaci; přesto však všechna svobodná rozhodnutí člověka zavazují. K hraničním prožitkům řadí nejen strach ze smrti, ale například i vědomí rozpornosti vědeckého poznání.

Placená zóna