Studenti hodnotili distanční výuku

Česká středoškolská unie provedla dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zmapovat silné a slabé stránky distanční výuky z pohledu středoškoláků. Ačkoliv se většina studentů shodla na tom, že kvalita distanční výuky se v porovnání s jarem zlepšila, stále vnímají nezanedbatelné problémy.

Jako ty hlavní lze uvést zhoršené psychické zdraví studentů, zvýšenou zátěž, nevyhovující on-line hodiny a vysoké nároky ze strany školy nebo také znovu hrozící přehlcení testy při návratu do škol. Přes 40 % respondentů uvedlo, že má příliš on-line hodin, téměř třetina respondentů prohlásila způsob testování a známkování za nevyhovující. Jako největší negativa distanční výuky studenti vidí nedostatek sociálního kontaktu, technické potíže při výuce, nereálné požadavky učitelů nebo nedostatek motivace při studiu. Na druhé straně však stojí možnost organizace vlastního času a větší volnost, což studenti vnímají kladně. Z výzkumu vyplynulo, že současná nelehká situace nabízí také prostor pro změnu. Mimo jiné vyzývá k zapojení jiných způsobů výuky než frontálních a jiných způsobů ověřování znalostí než v písemném testu nebo před tabulí.  

Jan Nejedlý