Inkluzivní vzdělávání neznamená, že dítě pracuje někde v rohu s asistentem

Zařadit dítě s postižením mezi vrstevníky není možné bez přípravy. Důležitá je také kolegiální podpora. S PhDr. Ljubicou Váchovou Novákovou jsem mluvila i o tom, že učitelé by se měli neustále vzdělávat.

Budeme si povídat o mateřské škole a speciálně pedagogickém centru Demlova v Jihlavě. Začala bych nejprve mateřskou školou. Kolik dětí k vám chodí? A co jim nabízíte?

V současné době k nám dochází 286 dětí. Máme 15 tříd, z toho osm speciálních pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, a sedm běžných tříd, do kterých jsou také zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s platnou legislativou. Školka nabízí všechny běžné programy, které vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale mimo to se snažíme pracovat inovativními metodami i alternativními technikami a máme mnoho svých projektů a metod, které jsme si sami propracovali.

Čtěte také https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/informatorium-3-8/97048/integrace-obohati-zivot-deti-s-posti-zenim

Hodně využíváme techniku „trampolining“. Jedná se o soubor cvičení na trampolíně, která jsou určena například dětem s řečovými problémy či s kombinovaným postižením. Technika je tvořena systémem polohovacích cviků, obsahuje i balanční cviky pro děti s mozkovou obrnou a její součástí může být i bazální stimulace a další techniky, např. nácvik lezení. Trampolína je také skvělou pomůckou pro děti s poruchami učení a chování nebo pro děti s poruchami autistického spektra, kdy se snažíme nacvičovat pravidla a strukturu. Trampolína nám pomáhá učit děti respektovat určitý řád a má pro ně vysokou motivační hodnotu. Děti chodí na trampolínu přirozeně a rády a neuvědomují si, že něco trénují. Práci s trampolínou se věnujeme více než 15 let. Kolegyně tuto metodu profesionálně zpracovaly, vytvořily metodické DVD s příručkou a realizují kurz akreditovaný ministerstvem školství, prostřednictvím kterého pomáhají pedagogickému terénu v uvedení této techniky do života.


Chodí na trampolínu i děti bez handicapu?


Ano, považujeme to za zdravou metodu sportu, cvičení hrubé i jemné motoriky. Cvičení na trampolíně podporuje celkový rozvoj dítěte.


Jaké další metody se ve vaší mateřské škole nabízejí?

Je to například stimulační metoda snoezelen. Máme vytvořeny zásobníky technik zrakové, sluchové, hmatové a čichové stimulace. V místnosti pro snoezelen provádíme reflexní masáže, míčkování, a bazální stimulaci. Snoezelen je metoda dětmi velmi oblíbená, v místnosti se pracuje se světlem, se zvukem i s vibrací a polohováním. Máme zde také vyhřívané vodní lůžko, na němž se děti uvolní. 

Naše školka pracuje i s dalšími metodikami. Snažíme se spolupracovat s manželi Kopřivovými, kteří vytvořili koncept respektujícího přístupu. Jsme také proškoleni v programu Portage a v alternativní a augmentativní komunikaci. Velmi dbáme na logopedickou intervenci, protože zdravotnických logopedických pracovišť je málo a děti pak nenavštěvují logopeda tak často, jak by potřebovaly. Proto s dětmi pracujeme skupinově, a těmi, které v této oblasti potřebují podporu, se zabýváme i individuálně.


Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová