V nové studii se zjistilo, že opiátové léky, jako je morfin, způsobují u zvířat větší vulnerabilitu ke stresu. To znamená, že stres a opiáty tvoří začarovaný kruh: nejen, že stres zvyšuje užívání této drogy, ale stejně tak drogazpůsobuje, že pokusná zvířata jsou méně odolná vůči stresu.Tento výzkum, provedený na University of New South Wales, nám může pomoci objasnit důvody, proč se u lidí užívajících opiáty, jako je heroin, setkáváme s velmi vysokou mírou úzkostných poruch, včetně posttraumatickéstresové poruchy. Tyto problémy pokračují dokonce i poté, co lidé drogy přestanou užívat. Emocionální zranitelnost může také zvyšovat náchylnost těchto lidí vrátit se k užívání drogy.Zmiňovaná studie byla publikována v posledním čísle časopisu Behavioral Neuroscience (4/2005). Pokud se nám podaří lépe porozumět tomu, jakým způsobem lidé, kteří užívají opiáty, reagují na stres a jak ho zvládají, mohloby nám to pomoci lépe léčit závislost a zlepšit prevenci relapsů. Spoluautor studie Gavan McNally poznamenává, že heroin je nejčastěji užívaným nelegálním opiátem, následovaným zřejmě morfinem.Výzkumníci provedli čtyři experimenty s potkany, kterým během deseti dnů každý den injekčně aplikovali buď morfin, nebo fyziologický roztok. Poté - 1 či 7 dní po poslední injekci - vystavili na 30 minut potkany stresu.Zaznamenávali při tom nejen biologické odpovědi na stres, ale také posuzovali sociální interakci potkanů a jejich celkovou aktivitu. Úzkost přitom testovali u potkanů vystavených různým dávkám drogy a různě dlouhou doboupodávání látky (0, 1, 5 nebo 10 dní).V nestresové situaci se potkani, kteří dostávali dávky opiátů, chovali přesně tak jako potkani z kontrolní skupiny. V situaci, kdy byla zvířata ve stresu, byly zaznamenány rozdíly v odpovědích nervového systému a vchování. Například míra úzkosti, tak jak byla měřena, byla u potkanů, kteří dostávali morfin, ve srovnání s kontrolní skupinou dvojnásobná. U kontrolní skupiny redukoval stres sociální interakci o 31 %, zatímco u experimentálnískupiny se interakce snížila o 68 %.Z těchto zjištění vyplývá, že v důsledku užívání morfia byla úzkost v rámci odpovědi na stres u těchto potkanů signifikantně vyšší. Tento efekt se zvyšoval s dávkou i délkou podávání: čím déle byl morfin podáván nebo čímvyšší byla jeho dávka, tím vyšší byl rozdíl v úzkosti mezi kontrolní a experimentální skupinou.Podle autorů výzkumu jde o první závažný důkaz toho, že užívání opiátů zvyšuje do budoucnosti vulnerabilitu ke stresu. Podle McNallyho se zdá, že kritickou proměnnou je rozvinutí opiátové závislosti a u lidí jsou patrnéindividuální rozdíly při vytváření této závislosti. Několikadenní užívání kodeinu na zmírnění pooperačních bolestí pravděpodobně k vytvoření závislosti nepovede.Protože nervový systém hlodavců je velmi podobný lidskému, umožňují zvířecí modely neurovědcům studovat mechanismy mozku a chování při drogové závislosti. Podle McNallyho je cílem takovéto práce převést nálezy do klinicképraxe."Naše výsledky naznačují, že zavádění postupů určených ke zvyšování odolnosti vůči stresu - jako je KBT nebo farmakologické postupy - u lidí závislých na opiátech by mohlo být v terapii závislostí přínosné."

Placená zóna

-red-Ilustrační foto archiv