Racionálně emoční behaviorální terapie.

Albert Ellis, Catharine MacLarenPraha, Portál 2005. 136 s.Po dvou překladech tematicky zaměřených prací Alberta Ellise vychází nyní česky i celkový přehled jeho psychoterapeutického přístupu. S Catharine MacLarenovou v něm znovu zpracoval teoretická východiska a praktická vodítka své -nyní už v podruhé prodlouženém názvu - racionálně-emotivně-behaviorální terapie (REBT). Ta má již po několik desetiletí své místo mezi osvědčenými a stále rozvíjenými psychoterapeutickými směry a stala se základní inspirací pronovější kognitivní a kognitivně-behaviorální školy.V porovnání s někdejší základní monografií Reason and emotion in psychotherapy z roku 1962 (revidované vydání 1994) je toto podání podstatně stručnější, přehlednější, a tím i čtivější. Svým otevřeně popularizujícím stylempřitom neztrácí na přesnosti a reprezentativnosti, i když zájemci o důkladnější instruktáž v základech racionálně-emotivní práce s různými druhy problémů a pacientů nezbytně sáhnou alespoň po citovaném podstatně obsažnějším apodrobnějším pojednání. Nový text odráží kontinuitu a průběžně obohacování REBT od původní ,racionální psychoterapie' po současné eklekticky a integrativně vystupující pojetí. Filozofickým východiskem je však stále rozumnostčlověka, určující i povahu jeho citového prožívání a praktického chování.S tradiční slabinou své argumentace - zda a proč snad terapeut ví lépe než klient, jaké rozumové hodnocení je pro klienta právě ono rozumné - se zde autoři vyrovnávají přihlášením filozofie REBT k umírněnémukonstruktivismu:"Možná, že existuje nějaká nesporná, objektivní realita ... sama o sobě, ale ... nemáme žádnou absolutní jistotu..."Prakticky pak vymezují racionální jako takové, co v terapii"pomáhá dostatvíce toho, co klient chce, a méně toho, co nechce", a to ve vyváženosti ohledů na jeho individuální zájmy a na zájmy druhých lidí. Ellis je i zde věren svému mravnímu společenskému relativismu a poznávací skepsi vůčiobecně platným pravdám a hodnotám:"Můžeme dospět ke shodě, jaké cíle a záměry zvolit, ale nikdy nebude panovat absolutní shoda v tom, které z nich jsou lepší a které horší."Po praktické stránce podávají autoři soustavný, i když s krajní stručností zpracovaný přehled technik typicky užívaných v REBT. Mnohočetným propojením svého přístupu s jinými psychoterapeutickými směry a metodami stavíREBT do postavení eklekticky integrativní terapie, ovšem s důrazem na prioritu myšlení při vzniku duševních poruch i při jejich léčbě.Recenzovaný text pokládám za výborný ucelený úvod a dobrou praktickou příručku k racionálně-emotivně-behaviorálnímu psychoterapeutickému myšlení a praxi. Podrobnější seznámení s možnostmi užití tohoto přístupu u rozdílnýchdruhů problémů, klientů a situací si nesporně vyžádá studium dalších pramenů, k nimž vedou další odkazy přímo v textu a pak v závěrečném soupisu specializovanější racionálně terapeutické literatury.

Placená zóna

Karel Balcar